پژوهشی در باب توانایی خواندن قرآن در افراد کم‌توان ذهنی

نویسندگان

1 کارشناس گفتاردرمانی,کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

2 استاد بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

3 استادیار بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش قرائت قرآن کریم بر توانایی خواندن قرآن در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی پسر است. این پژوهش کاربردی و شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابتدا پیش آزمون (آزمون قرائت قرآن) از گروه‌های آزمایش و کنترل گرفته و سپس آموزش‌های لازم به گروه آموزش داده شد و مجدداً پس آزمون (آزمون قرائت قرآن) از دو گروه گرفته شد. بر اساس یافته‌های این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که آموزش قرائت قرآن کریم بر توانایی خواندن قرآن دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر مؤثر است و این دیدگاه که آنان قادر به روخوانی قرآن و این یادگیری نیستند را رد نمود.

کلیدواژه‌ها


آقاجانی، محمد. 1389، تأثیر آوای قرآن کریم بر افسردگی و اضطراب، مجموعه مقالات قرآن و طب، یزد: بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه.

تقی لو، صادق. 1387، تأثیر آموزش روخوانی قرآن بر کاهش استرس در بین جوانان و نوجوانان، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره هجدهم، صص 71-81.

داورمنش، عباس. 1376، آموزش و توان‌بخشی کودکان معلول ذهنی، تهران: نهال.

کشاورز، سوسن. 1388، شاخص‌های تربیت دینی برای کودکان با نظر به آیات قرآن کریم، تهران: پیوند.

میرباقر، ندا. 1388، تأثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب مادران قبل از عمل زایمان، مجموعه مقالات قرآن و طب، جلد اول، یزد: بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه.