بررسی تأثیر پیش‌فرض‌های مذهبی بر ترجمه قرآن کریم

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام(دانشیار).

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه ایلام.

چکیده

در این پژوهش سعی شده است با بررسی سه نمونه از آیات قرآن کریم در باب «عدل الهی»، «امامت» و «وضو» از دیدگاه سه مترجم اهل سنت یعنی ابوالفضل رشید الدین میبدی، شاه ولی الله دهلوی و نجم الدین محمد نسفی و سه ترجمه معاصر شیعه یعنی ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای و ترجمه فولادوند، چگونگی تأثیرگذاری پیش‌فرض‌های عقیدتی بر ترجمه قرآن کریم تبیین گردد. نتیجه بدست‌آمده نشان می‌دهد که این پیش‌فرض‌ها به وضوح رنگ اعتقادی ترجمه‌های صورت‌گرفته را آشکار می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

ابن منظور، محمد بن مکرم‏. 1414ق، لسان العرب‏، چاپ سوم،‏ بیروت: دار صادر.

الهی قمشه‏ای، مهدی‏.1380، ترجمه قرآن، قم: انتشارات فاطمة الزهراء.

دهلوی، شاه ولی الله‏. 1417ق، ترجمه قرآن، مدینه‏: مجمع ملک فهد لطباعةالمصحف الشریف.‏

رشیدالدین میبدی، احمد بن ابی سعد. 1371، کشف الأسرار وعدة الأبرار، تهران‏: انتشارات امیرکبیر.

صافی، محمود بن عبد الرحیم‏. 1418ق، الجدول فى اعراب القرآن‏، چاپ چهارم، دمشق- بیروت‏: دار الرشید- مؤسسة الإیمان‏.

طباطبایی، سید محمد حسین. 1374، ترجمه تفسیر المیزان‏، چاپ پنجم‏، قم‏: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم‏.

عکبری، عبدالله بن حسین‏. بی تا، التبیان فى اعراب القرآن‏، چاپ اول‏، عمان: بیت الافکار الدولیه‏.

فولادوند، محمد مهدی‏. 1415ق، ترجمه قرآن، تهران‏: دار القرآن الکریم(دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی).

قرشی، سید علی اکبر. 1371، قاموس قرآن‏، چاپ ششم‏، تهران‏: دار الکتب الإسلامیة.

مکارم، شیرازی ناصر. 1373، ترجمه قرآن، قم‏: دار القرآن الکریم(دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی).

نسفی، ابوحفص نجم‏الدین محمد. 1367، تفسیر نسفى‏، تهران‏: انتشارات سروش‏.

واعظی، احمد. 1383، درآمدی بر هرمنوتیک، چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 

مقالات

اسلامی، سید حسن. بی‌تا، «وظیفه مترجم؛ ترجمه یا تفسیر»، سال سیزدهم، شماره50 و 49، صص23-10.

حیدری، غلامرضا.1390، «پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی علم‌سنجی»، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، شماره 53، جلد چهاردهم، برگرفته از سایت سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و اسناد ملی آستان قدس رضوی.

رضایی اصفهانی، محمد علی. 1384، «فصلنامه پیام جاویدان»، شماره 6، صص66-53.