نقد مبانی نژادپرستی از دیدگاه قرآن

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان.

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث.

چکیده

این تحقیق با بررسی مبانی نژادپرستان به نقد قرآنی این مبانی و بیان دیدگاه‌های قرآنی در این زمینه پرداخته است. از مهم‌ترین مبانی نژادپرستی برتری‌طلبی است که ملاک آن نژاد، رنگ پوست، زبان، دارایی و کثرت فرزندان، قدرت و ثروت، مذهب و منطقه جغرافیایی است. در اینجا یک یک این موارد مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به علاوه دو مبنای دیگر یعنی تبعیض و تکبر نیز که عواملی برای نژادپرستی هستند با توجه به آیات قران مورد نقد و  بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

آلوسی، محمود. 1415ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار الکتب العلمیه.

امین اصفهانی، نصرت. 1361ش، مخزن العرفان در تفسیر القرآن، تهران: نهضت زنان مسلمان.

انصاری، مسعود. بی تا، ناسیونالیسم و مبارزات ضد استعماری، بی جا: بی نا.  

حجتی کرمانی، علی. 1361ش، اسلام و تبعیضات نژادی، بی جا: انتشارات شرکت سهامی انتشار.

حسینی شیرازی، محمد. 1423ق، تبیین القرآن‏، چاپ دوم، بیروت:‏ دار العلوم‏.

حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد. 1363ش، تفسیر اثناعشری، تهران: انتشارات میقات.

دهخدا، علی اکبر. 1341ش، لغتنامه دهخدا، تهران: چاپخانه دانشگاه تهران.

دورانت، ویل. 1345ش، تاریخ تمدن، ترجمه پرویز مرزبان، بی جا: انتشارات اقبال با همکاری انتشارات فرانکلین.

زیدان، جرجی. 1333ش، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهرکلام، بی جا: مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیر.

طباطبایی، محمدحسین. 1374ش، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر. 1370ش، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

طبرسی، ابو علی فضل بن حسن. 1360ش، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه احمد امیری شادمهری، چاپ اول، تهران: انتشارات فراهانی.

طیب، سید عبدالحسین. 1378ش، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، تهران: انتشارات اسلام.

مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی. 1404ق، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار علیهم السلام، بیروت: مؤسسه الوفاء.

مصطفوی، حسن. 1360ش، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

مطهری، مرتضی. 1373ش، خدمات متقابل اسلام و ایران، چاپ بیستم، تهران: انتشارات صدرا.

مکارم، ناصر. 1374ش، تفسیر نمونه، چاپ اول، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

نهرو، جواهر لعل. 1336ش، نامه‌های پدری به دخترش، ترجمه از محمود تفضلی، تهران: انتشارات امیرکبیر.