حوزه مفهومی رؤیت در قرآن کریم

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد.

2 استادیار دانشگاه اصفهان.

چکیده

نگاه خداوند نسبت به مخلوقات خود خصوصاً انسان و نگاه انسان به جنبه‌های مختلف و پیرامون خود، مفاهیم و تفاصیل گوناگونی دارد و علاوه بر آن نگاه بر کیفیت شناخت و احساسات تأثیر دوطرفه دارد. به عبارت دیگر نگاه هر شخصی بر نوع شکل‌گیری احساسات، عواطف و شناخت بشری نسبت به خود و محیط پیرامون‌اش اثر می‌گذارد و بر عکس این تأثیر دوسویه و دوطرفه است. مقاله حاضر ضمن بررسی واژه‌شناختی رؤیت در قرآن به تقسیم‌بندی‌های مختلف آن می‌پردازد و زوایای مختلف این مفهوم را در قرآن مورد تحقیق قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو. 1412ق، تفسیر القرآن العظیم، منشورات محمدعلی بیضون‏، بیروت: دار الکتب العلمیة.

حر عاملی، محمد بن حسن. 1104ق، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، قم: انتشارات آل البیت.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد. 1412ق، المفردات فی غریب القرآن‏، بیروت: ‏دار العلم.

رشید رضا، محمد. بی تا، تفسیر المنار، چاپ دوم، بیروت: دار المعرفة.

صدوق، محمد بن علی بن الحسین بابویه. 1374ش، الأمالى، ترجمه محمدباقر کمره‏ای، تهران: انتشارات اسلامی.

طباطبائی، ‌سید محمدحسین. 1417ق، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

طبرسی، احمد بن علی بن أبی طالب. 1386ش، احتجاج، نجف اشرف: دار النعمان.

طبرسی، فضل بن حسن. 1408ق، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة.

طبری، ابو جعفر محمد بن جریر. 1412ق، جامع البیان فى تفسیر القرآن‏، بیروت‏: دار المعرفه.‏

عبده، محمد. بی تا، تفسیر المنار، تألیف محمد رشید رضا، بیروت: دار المعرفه.

فیض کاشانی، محمد بن مرتضی. 1415ق، تفسیر الصافى‏، تهران: انتشارات الصدر.

مجلسی‏، محمدباقر. 1111ق، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار أئمة الأطهار، بی‌جا: انتشارات اسلامیه.

معرفت، محمدهادی. 1392ش، التمهید فی علوم القرآن، ترجمه حسن خرقانی، بی جا: بی نا.

مکارم شیرازی، ناصر. 1374ش، تفسیر نمونه‏، تهران: دار الکتب الإسلامیة.