مبانی سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت(مربی).

چکیده

تحقیق و حاصل کار پژوهشی حاضر دو مبحث مهم می‌باشد: یکی اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن و دیگری اهداف سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن. در بحث اول اصول سیاست خارجی شامل اصل توحید، اصل نفی سبیل، اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و اصل احترام متقابل بین المللی و نهایتاً اصل وفای به عهد می‌باشند که به وسیله مصداق‌های قرآنی مورد تأیید و تأکید قرار می‌گیرد. بحث دوم اهداف سیاست خارجی از دیدگاه قرآن در شش هدف ذیل خلاصه می‌گردد: 1.ایجاد حکومت واحد اسلامی در جهان.2.ایجاد عدالت اجتماعی.3.سعادت بشریت. 4.توسعه ارزش‌ها و آیین اسلام. 5.حفظ صلح و امنیت بین‌المللی. 6.ظلم ستیزی و منع جنگ و تجاوز. این نوشتار سعی دارد سیاست خارجی حکومت اسلامی را از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار دهد تا در پرتو آن دولت‌های اسلامی روابط خارجی خود را تنظیم نمایند.

کلیدواژه‌ها


قرآنکریم.

صحیفهنور.

آشوری، داریوش. 1354ش، فرهنگسیاسی، چاپ هشتم، تهران: نشر مروارید.

ابراهیمی، محمد. 1377ش، اسلاموحقوقبینالمللعمومی، ج1، تهران: سمت.

ابن عربی. 1421ق، احکامالقرآن، ج1، بیروت: دار الکتاب.

بخشایش اردستانی، احمد. 1383ش، سیرتاریخـیاندیشههایسیاسیدرغرب، تـهران: آوای نور.

جلیلی، سعید. 1374ش، سیاستخارجـیپیامبراسلـــام(ص)، تهران: سازمان تبــلیغات اسلامی.

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1372ش، اسلاموحقوقبینالمللعــمومی، ج1، تهــران: ســمت.

عمید زنجانی، عباسعلی. 1379ش، مبانیاندیشهسیاسیدراسلام، تهران: پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی.

منتظری، حسینعلی. 1402ق، فقه الدولة الاسلامیة، ج2، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

موسوی، سید محمد. 1384ش، دیپلماسیورفتارسیاسیدراسـلام، تهران: دانشـــگاه پــیام نور.

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. 1384ش، تفسیرنمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

 

مقالات

سجادی، عبدالقیوم. 1381ش، «دیپلماسیورفتارسیاسیدراسلام»، مجله علوم سیاسی، سال پنجم، ش19، ص96.

سجادی، عبدالقیوم. 1381ش، «اصولسیاستخارجیدرقرآن»، مجله علوم سیاسی، ش15، صص81 و 176.

سجادی، عبدالقیوم. 1379ش، «سیاستخارجیازدیدگاهامامعلی(ع، مجله علوم سیاسی، ش11، ص96.

شیرخانی، علی. بی تا، «دعوتوجنگوصلحدر قرآن»، مجله علوم سیاسی، س4، ش15، صص185 و 191.

مولانا، حمید. بی تا، «امامعلیوابعادعدالتاجتماعی»، کتاب نقد، سال پنجم، ش18، صص170 و 196.