نفقه از دیدگاه قرآن و روایات

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.

2 دانش‌آموخته رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد جیرفت.

چکیده

نفقه در لغت به معنای خروج و مستهلک شدن است، و در اصطلاح به تمام نیازمندی‌های متعارف زن که متناسب با وضعیت وی طبق مبانی شرعی تعیین شده است اطلاق می‌گردد؛ نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده شوهر است. تأمین هزینه خانواده از جمله کلیه مخارج شخصی زوجه دائم بر عهده شوهر است و زوجه در این زمینه هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. این حکم در حقوق ایران بدون تردید اعمال می‌گردد و در حقوق اسلام مستندات این حکم آیات قرآن و اخبار و روایات موثق واصله در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

امامی، سید حسن. 1368ش، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.

بحر العلوم، محمد بن محمدتقی. 1403ق، سعة الفقیه، تهران: مکتبة الصادق.

بندر ریگی، محمد. 1374 ش، فرهنگ جدید عربی- فارسی منجد الطلاب، بی جا: انتشارات اسلامی.

بولاغی، رضا. 1392ش، قانون مجازات اسلامی نموداری، بی جا: چتر دانش.

حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن. 1413ق، وسائل الشیعه(ابواب النفقات)، بی جا: بی نا.

حلی، جمال الدین حسن بن یوسف. 1376ش، تبصرة فی احکام، برگردان علی محمدی، بی جا: نشر دار الفکر.

دهخدا، علی اکبر. 1347ش، لغتنامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

صفایی، سید حسین و اسدالله امامی. 1374ش، نکاح و انحلال آن؛ از مجموعه حقوق خانواده، تهران: دانشگاه تهران.

قرائتی کاشانی، محسن. 1383ش، تفسیر نور، چ11، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.

مجلسی، محمدباقر. 1336ش، بحار الأنوار، تهران: مکتبة الاسلامیه.

منصور، جهانگیر. 1393ش، قانون مدنی، ج 3، چاپ95، تهران: نشر دیدار. 

 

مقالات

رستمی، زهره. 1389ش، «ویژگی‌های زن شایسته از دیدگاه قرآن کریم»، فصلنامه فدک سبزواران، سال دوم، شماره5، صص 9-24.