نقش مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی در سازمان از نگاه قرآن کریم

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور تهران.

چکیده

این پژوهش با هدف توسعه الگوی مهارت‌های سه‌گانه(ادراکی، انسانی و فنی) با توجه به آموزه‌های اسلامی، اولویت‌بندی و بکارگیری آن در نقش‌های مدیریتی در صنعت لبنی کاله به شیوه کمی با جهت‌گیری کاربردی و رویکرد قیاسی، به صورت پیمایش تک مقطعی انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل عاملی تأییدی، معادلات ساختاری و آزمون رتبه بندی فریدمن با نرم افزارهای  Lisrelو Spss انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد صنعت لبنی کاله باید مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیران را با توجه به الگوی سه‌گانه مدیریتی؛ مهارت انسانی، مهارت ادراکی و مهارت فنی به ترتیب و با رویکرد آموزه‌های اسلامی اجرا کند. تدوین برنامه‌های آموزشی مدون جهت افزایش سطح مهارت ادراکی، انسانی و فنّی مدیران نیز بسیار کارآمد خواهد بود. البته در این آموزش‌ها هرچند که آموزش‌های نظری لازم است، اما وجه عملی آموزش‌ها باید غالب باشد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

نهج البلاغه.

جوادی آملی، عبدالله. 1391، مفاتیح الحیاة، قم: مرکز نشر اسراء.

رابینز، استیفن. 1379،مدیریترفتارسازمانی، ترجمه محمد اعرابی، محمدعلی حمید رفیعی و بهروز اسراری، تهران: نشر پژوهش‌های فرهنگی.

رضائیان، علی. 1383، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت.

سرمدی، محمدرضا. 1387، مدیریت اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

سیدجوادین، سید رضا. 1386، مبانیسازمانومدیریت، تهران: نشر نگاه دانش.

سجادی، سید احمد. 1391، مهارت‌های انسانی در مدیریت(1)، منبع اختصاصی: راسخون.

شریعتمداری، مهدی. 1384، اصولومبانیمدیریت، تهران: انتشارات کوهسار.

طباطبائی، محمدحسین. 1417ق، تفسیر المیزان، ترجمه موسوی همدانی، تهران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی.

علاقه‌بند، علی. 1386، مدیریتعمومی، تهران: نشر روان.

کلینی، محمد بن یعقوب. 1375، اصول کافی، ترجمه محمدباقر کمره‌ای، قم: انتشارات اسوه.

محمدی ری شهری، محمد. 1377، میزانالحکمه، قم: انتشارات دار الحدیث.

مصباح یزدی، محمدتقی. 1385، پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی، قم: انتشارات مؤسسات آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

مکارم شیرازی، ناصر. 1374، تفسیرنمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

 

مقالات

آل رسول، سوسن و فاطمه شیرزاد راد جلالی. 1390، «کردارنیکوگفتارنیکازنظرگاه اسلام»، فصلنامه مطالعات قرآنی، سال دوم، شماره 8، صص 11-31.

پاکزاد، عبدالعلی. 1389، «مهارت ارتباط کلامی میان فردی در قرآن»(قسمت اول)، معارف، شماره 80.

حیدرزادگان، علیرضا و فاطمه مشهدی عباس. 1392، «فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک از منظر قرآن»، فصلنامه مطالعات قرآنی، سال چهارم، شماره 16، صص 47-61.   

خیرمند، مرضیه، حسین لطفی و اکبر اعتباریان. 1391، «بررسیرابطهبینمهارت‌هایمدیریتیمدیران شعببانککشاورزیاستاناصفهانبامیزان کارایی شعب»، فرایند مدیریت توسعه، دوره 25، شماره 3.

شکرانی، رضا، سید محسن علامه و سمیه انجمنی. 1391)، «مطالعهتطبیقیمهارتشنودمؤثرازمنظر قرآنوحدیثودانشمدیریت»، مدیریت اسلامی، سال 20 ، شماره 2، ص 131-146.

کرمی، علی. 1392، «تفکروتدبرجهتخلاقیتونوآوریدرقرآنومنابعاسلامی»، بنادر و سازمان دریانوردی.

 

کتب خارجی

Homan, H. (2011). Structural equation modeling with LISREL software application, The organization of Study and codify the books of humanities of universities (Samt). Fourth edition, Tehran. (in Persian).

Koonts, H. & Weihrich, H. (1998), Essentials of management, 5th Ed. New York: grow hill co.

Robbins, S.P. (2000). Organizational behavior. Newjersey: prentice hall.

 

مقالات خارجی

Kaufman- Scarborough, C., Lindquist, J-D. (1999), Time management and polychronicity: Comparisons, contrasts, and insights for the workplace, Journal of Managerial Psychology, Vol. 14, No. ¾, PP: 288-312.

Peterson, Tim.O. & Van-Fleet, D.D. (2004), "The ongoing legacy of R.L. Katz: An updated typology of management skills", Journal of management Decision, Vol. 42, No. 10, PP: 1297-1308.