تأثیر نماز بر وجدان کاری و ایجاد تعهد شغلی از منظر آیات و روایات

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

با توجــه به نیاز فطری بشر به عبادت و وضعیت کنونی محیط‌های کاری در جـوامع اسلامی در عصر حاضر نیاز است تا در جهت تحقق فریضه واجب نمــاز و تقــویت آن در بین محیط‌های کاری گامـی برداریم؛ از این رو مقالـه حاضر سعی دارد در آغاز به معــرفی عبـادت، حقیقت، اهمیت، آثار و برکـات نمــاز با توجه به آیات و روایات بپردازد و سپس تأثیـر آن را بر فــرد و جامعه در داشتن وجـدانی بیدار برای دستیابی به سعـادت حیات دنیــوی و اخروی بحث نماید. در بخش دیگــر این مقـاله بحث راجع به موضوع‌هایی از قبیل اسرار نمــاز، علل غفلت از آن و تـأثیراتش بر تعهد شغلی کارکنان بوده که در نهایت با مدیریت صحیح مسئولین در حــوزه کاری خود با بالابردن انگیــزه مسئولیت پذیری افــراد در جهت بهره‌وری بهتر و تعـالی تعهـد شغلی آنان با توجه به رشــد فزاینده اخلاق حرفه‌ای به کمک فرهنـگ اقامه نماز و ارائه راهکارهای کلیدی و سازنده که می‌تواند از مهم‌ترین عــوامل رشد و پیشرفت کاری باشد پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

نهج البلاغه.

آذرنوش، آذرتاش. 1392ش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، چاپ پانزدهم، تهران: نی.

احمدی، علی اصغر. 1377ش،تحول انگیزشی انسان و ارتباط آن با نماز، جلد اول، چاپ اول، نماز و بندگی(مقالات برگزیده هشتمین اجلاس سراسری نماز)، دبیرخانه دایمی اجلاس سراسری نماز، تهران: ستاد اقامه نماز.

احسائی، ابن ابی جمهور. 1405ق، عوالی اللآلی، جلد اول، قم: انتشارات سیدالشهداء(ع).

اشکوری، قطب الدین. 1382ش، محبوب القلوب، جلد دوم، تهران: نشر میراث مکتوب.

افروز، غلامعلی. 1377ش، نماز زیباترین جلوه خردمندانه، جلد اول، چاپ اول، نماز و بندگی(مقالات برگزیده هشتمین اجلاس سراسری نماز)، دبیرخانه دایمی اجلاس سراسری نماز، تهران: ستاد اقامه نماز.

بامری زهکلوت، سلیمان. 1388ش، پرتوی از حقیقت نماز، چاپ اول، قم: نشر عصر رهایی.

برقی، ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد. 1371ش،المحاسن، جلد اول، باب الشرائع، قم: دارالکتب الاسلامیه.

جوادی آملی، عبدالله. 1392ش، رازهای نماز، چاپ بیستم، قم:مرکز چاپ اسراء.

حر عاملی، محمد بن حسن. 1409ق، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد دوازدهم، چاپ اول، تحقیق مؤسسه آل البیت، قم: دار التراث العربی.

حر عاملی، محمد بن حسن. 1082ق، وسائل الشیعه، جلد سوم، قم: نشر آل البیت.

خامنه­ای، سیدعلی. بی‌تا، از ژرفای نماز، قم: انتشارات بعثت.

شعیری، محمدبن محمدبن حیدر. 1363ش، جامع الأخبار، قم: انتشارات رضی.

صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی. 1403ق،الخصال، جلد دوم، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: انتشارات جامعة المدرسین.

صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی. 1392ش، من لا یحضره الفقیه، جلد اول، تصحیح علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین.

طوسی، علی بن حسن. 1411ق،مصباح المتهجد، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه.

عزیزی، عباس. 1388ش، تأثیر نماز در کار، چاپ اول، قم: انتشارات صلاة.

عزیزی، عباس. 1385ش، نماز و عبادت پیامبر اعظم(ص)، چاپ اول، قم: انتشارات صلاة.

عزیزی، عباس. 1386ش، آثار و برکات نماز در دنیا و برزخ و قیامت، چاپ چهارم، قم: انتشارات صلاة.

عزیزی، عباس. 1379ش، نماز و فرشتگان، چاپ دوم، قم: انتشارات نبوغ.

فیض کاشانی، محمد بن مرتضی. 1417ق، محجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، جلد اول، چاپ چهارم، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.

کلینی، محمد بن اسحاق. 1365ش، الکافی، جلد سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

قرائتی، محسن. 1386ش، پرتوی از اسرار نماز، چاپ هفدهم، قم: نشر مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.

مجلسی، محمد باقر. 1404ق، بحار الانوار، جلد79، بیروت: مؤسسه الوفاء.

مظاهری، 1391ش، نماز نجوای مؤمنان، چاپ اول، اصفهان: مؤسسه مطالعاتی الزهراء.

محمدی ری شهری، محمد. 1388ش، میزان الحکمه، جلد اول، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم: موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث.

نوری، میرزا حسین. 1408ق، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، جلد سوم، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث.