مبانی قرآنی حکومت و بررسی دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(ره)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جیرفت.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.

چکیده

انقلاب اسلامی ایران که با رهبری حضرت امام خمینی(ره) بر مبنای حکومت علوی و فقه جواهری هدف اصلی ایشان تشکیل حکومت اسلامی، اجرای دستورات دینی و احیاء بسیاری از احکام اسلامی بوده است که بدون تشکیل حکومت بسیاری حدود و واجبات امکان ظهور نمی‌یافت. حضرت امام(ره) که مجتهدی کامل بودند با فقهاء پیشین دارای تفاوت‌های اندکی نیز بود که نشأت‌گرفته از تسلط بالای ایشان به مباحث فقه و فلسفه و اصول و کلام بود که این تفاوت با به ثمر نشستن انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی به نحوی نمایان شد. در این میان آنچه پس از تشکیل حکومت اسلامی بیش‌تر نمایان گردید نوع برقراری روابط خارجی بر اساس مبانی اسلامی بود که به خودی خود دفع استکبار و در مقابل جذب ملت‌های مسلمان را به همراه داشت و نقطه عطفی شد برای مظلومان عالم.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

نهج البلاغه.

آوینی، سیدمرتضی. 1382ش، حکومت فرزانگان؛ مروری بر مبانی حاکمیت سیاسی در اسلام، بی‌جا: نشر غنچه.

بحرانی، میثم بن علی بن میثم. بی‌تا، اختیار مصباح السالکین، مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی.

بنایی، علی اکبر. 1387ش، قاموس قرآن، جلد1، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد. بی‌تا، غرر الحکم، جلد1، ترجمه محمدعلی انصاری، تهران: بی‌نا.

جعفری، سید غضنفر علی. 1378ش، سیاست خارجی پیامبر اسلام، قم: نشر زائر.

جعفری، محمدتقی. 1370ش، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، جلد 11، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی.

حقیقت، سیدصادق. 1385ش، مبانی اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

حکیم، محمدباقر. 1377ش، وحدت اسلامی از دیدگاه قرآن و سنت، ترجمه عبدالهادی فقهی زاده، تهران: تبیان.

خامنه‌ای(حسینی خامنه ای)، سیدعلی. 1424ق، أجوبة الاستفتائات، چاپ اول، قم: دفتر معظم له.

خوانساری، جمال الدین محمد. 1366ش، شرح غرر الحکم، جلد3، تهران: دانشگاه تهران.

ری شهری، محمد. 1422ق، منتخب میزان الحکمه، تلخیص سید حمید الحسین، قم: دار الحدیث.

طباطبایی، سیدمحمدحسین. 1374ش، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طبرسی، فضل بن حسن. 1377ش، تفسیر جوامع الجامع، جلد1، تهران: دانشگاه تهران.

عزالدین ابوحامد، ابن ابی الحدید. بی‌تا، شرح نهج البلاغه، جلد10، قم: کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی نجفی.

فلاح نژاد، علی. 1384ش، سیاست صدور انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب. 1413ق، الکافی، جلد 1 و 2، بیروت: دار الأضواء.

موسوی خمینی، روح الله. 1379ش، کشف الأسرار، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

موسوی خمینی، روح الله. 1387ش، صحیفه امام خمینی(ره)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

موسوی خمینی، روح الله. بی‌تا، ولایت فقیه، چاپ سوم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

 

مقالات

سجادی، ابراهیم. پاییز و زمستان 1378، «خاستگاه قرآنی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)»، فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، ش 19 و 20.