سنجش دقت در ترجمه معانی ضمنی و کنایی استعارات و کنایات سوره‌های هود،‌ یوسف و انبیاء

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

2 دکترای زبان و ادبیات فارسی.

چکیده

این پژوهش به مطالعه میزان دقت در ترجمه معنای ضمنی و کنایی استعاره‌ها و کنایه‌های سه سوره مبارکه هود،‌ یوسف و انبیاء می‌پردازد. برای تشخیص معنای عبارات کنایی از معنای ضمنی استعاره نوع دوم از جمله استعاره مرکب نیاز به تبیین فرق استعاره مرکب و دیگر انواع آن با کنایه داریم که در این مقاله راه‌های تشخیص آن ذکر شده است. سپس عبارات کنایی و عبارات استعاری موجود در سه سوره مبارکه هود، یوسف و انبیاء مشخص شده و دقت ترجمه معنای ضمنی و کنایی این عبارات در پنج ترجمه؛ ترجمه فولادوند با موضوع آزاد، ترجمه‌های مجد و گرمارودی با موضوع ادبی، ترجمه بانو امین و ترجمه خانی و ریاضی با موضوع عرفانی مطالعه گردید. توضیحات علمی بیش‌تر روش تشخیص استعاره نوع دوم از کنایه در این مقاله تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها