صفات خبریه از دیدگاه شیخ تقی الدین ابراهیم کفعمی(ره) با تکیه بر آیات و روایات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدرسی معارف از دانشگاه باقر العلوم قم.

چکیده

علامه شیخ تقی الدین ابراهیم کفعمی(ره) یکی از علمای شیعی قرن 9-10 هجری است که در زمینه‌های مختلفی مثل تفسیر، قرائت، دعا و زیارات، شعر و ادبیات، حدیث، عقاید، فقه، سیر و سلوک و ... صاحب تألیفات، تحقیقات، حواشی، شروح و اختصاراتی است. در این تحقیق سعی شده است تا دیدگاه این عالم برجسته درباره صفات خبریه تبیین گردد. صفات خبریه صفاتی است که در آیات و روایات از آن‌ها سخن به میان آمده است. علامه کفعمی درباره صفت رحمن و رحیم می‌گوید که رحمن و رحیم مبالغه دارند و گاهی به اعتبار کمّیت آورده می‌شوند و گاهی هم به اعتبار کیفیت. صفت دیگر قدوس است که به معنای پاک از تمام عیوب و منزه از اضداد است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

ابن بابویه، محمد بن علی. 1388ش، توحید، قم: علویون.

ابن طاووس، علی بن موسی. 1411ق، مهج الدعوات، قم، دار الذخائر.

ابن فهد حلی، احمد بن محمد.1410ق، عدة الداعی ونجاح الساعی، بیروت: دار الکتاب الاسلامی.

امین، سید محسن. 1406ق، اعیان الشیعه، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.

جوهری، اسماعیل بن حماد. 1376ق، صحاح اللغه، بیروت: دار العلم للملایین.

سبحانی، جعفر. 1426ق، محاضرات فی الالهیات، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.

سجستانی، ابوبکر محمد بن عزیز. 1993م، غریب القرآن، تحقیق اصلاحیه احمد عبد القادر، چاپ اول، دمشق: دار طلاس.

شهرستانی، محمد بن عبدالکریم. 1363ش، الملل والنحل، قم: الشریف رضی.

شهید اول، محمد بن مکی. القواعد والفوائد، قم: مکتبة المفید.

شیخ آقا بزرگ تهرانی. 1408ق، الذریعه، قم: اسماعیلیان.

طوسی، محمد بن حسن. 1411ق، مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، چاپ اول، بیروت: مؤسسه فقه شیعه.

غزالی، امام محمد. 1375ش، المقصد الاسنی فی شرح اسماءالله الحسنی، ترجمه احمد حواری نسب، چاپ اول، تهران: نشر احسان.

کفعمی، ابراهیم بن علی. 1371ش، المقام الاسنی فی تفسیر الاسماء الحسنی، قم: مؤسسه قائم آل محمد(ص).

کفعمی، ابراهیم. 1405ق، المصباح، قم: دار الرضی.

کفعمی، ابراهیم. رسالة الواضحة، نسخه خطی.  

کفعمی، ابراهیم، 1430ق، معارج الافهام الی علم الکلام، کربلاء المقدسه، دار المخطوطات العباسیه.

مجمع الفکر الاسلامی، قسم الموسوعه، 1431ق، موسوعة مؤلفی الامامیه، قم: مجمع الفکر الاسلامی.

مدرس، میرزا محمد علی. 1369ش، ریحانة الادب، تهران: خیام.

معطی، رضا بن نعسان. 1416ق، علاقة الاثبات والتفویض بصفات رب العالمین، قم: دار الهجرة.