جلوه‌های عینی قرآن کریم در اشعار صائب تبریزی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 استادیار گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده

در مقاله پیش رو برخی اشعار صائب تبریزی که در آن­ها جلوه­های عینی آیات قرآن کریم ملاحظه می­شود، از منظر خوانندگان می­گذرد. برای حصول به این هدف، ابیاتی از دیوان شاعر یادشده که به طور قطع و یقین، از آیه­های گهربار قرآن کریم سرچشمه گرفته، از دیوان صائب استخراج، سپس آیه­های مورد نظر به آن­ها افزوده، سرانجام به بررسی و تحلیل هر یک اقدام شده است. تردیدی نیست که هدف اصلی نگارندگان از تحقیق پیش رو، نشان دادن ویژگی­های قرآنی ابیاتی است که علاوه بر آراستگی، سبب تقویت و استحکام اشعاری شده که شاعر، با بهره­گیری از آیات و استناد به آن­ها به غرض خود که همانا تقویت و تأیید دیدگاه خویش بوده دست یافته است. نتیجه آنکه بررسی موارد یادشده تأثیر قرآن کریم را بر اشعار شاعران سبک هندی خصوصاً صائب تبریزی به اثبات خواهد رساند.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

حافظ، شمس الدین محمد. 1368ش، دیوان، به تصحیح محمد غنی و محمد قزوینی، تهران: انتشارات طلوع.

دهخدا، علی اکبر. 1336ش، لغتنامه، تهران: انتشارات سیروس.

رودکی، ابو جعفر. 1369ش، دیوان، به تصحیح دکتر خطیب رهبر، تهران: انتشارات صفی علیشاه.

ریپکا، یان. 1382ش، تاریخ ادبیات ایران، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: انتشارات سخن.

سعدی، مصلح الدین. 1370ش، بوستان، به تصحیح دکتر محمّد خزائلی، تهران: انتشارات جاویدان.

شمیسا، سیروس. 1374ش، سبک شناسی شعر، تهران: انتشارات فردوس.

صائب تبریزی، محمد علی. 1366ش، دیوان، به تصحیح محمد عباسی، تهران: انتشارات طلوع.

صفا، ذبیح الله. 1364ش، تاریخ ادبیات در ایران، ج5، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوس.

صفا، ذبیح الله. 1369ش، فرهنگ تلمیحات، تهران: انتشارات فردوس.

طباطبایی، محمد حسین. 1363ش، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی، تهران: انتشارات بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.

طبری، محمد. 1367ش، ترجمه تفسیر طبری، به تصحیح حبیب یغمایی، تهران: انتشارات طوس.

عادل، محمود. 1369ش، لغتنامه قرآن کریم، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر فرهنگ اسلامی.

غفاری، ایران. 1378ش، تأثیر قرآن در دیوان خواجوی کرمانی، چاپ اول، کرمان: انتشارات فرهیخته.

گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهش­های اسلامی. 1382ش، فرهنگنامه قرآنی، چاپ اول، مشهد: انتشارات بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی.

مکارم شیرازی، ناصر وجمعی از نویسندگان. تفسیر نمونه، 1374ش، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامیه.