طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت توحیدی در دوره نوجوانی از دیدگاه قرآن و روایات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته فلسفه تعلیم و تربیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار رشته فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتاکستان، قزوین، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت توحیدی بر اساس آموزه‌های قرآن و روایات در دوره نوجوانی انجام گرفت. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی، از نوع اکتشافی متوالی استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش، از روش تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی، از روش پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کمی تمامی دانش‌آموزان و معلمان مقطع متوسطه شهر کرج بودند. همچنین در بخش کیفی پژوهش جامعه آماری شامل کلیه آیات و روایات، اسناد، مقالات، و کتاب‌ها بودند که به شیوه هدفمند انتخاب‌ شده و مورد تحلیل محتوای استقرایی قرار گرفت. همچنین نمونه آماری مرحله اعتبارسنجی الگو را تعداد 23 نفر از متخصصان تشکیل دادند که به ‌عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. طبق تحلیل محتوای انجام‌شده، چهار مؤلفه اصلی و 15 زیرمؤلفه برای مؤلفه‌های اصلی استخراج شدند. پس از تحلیل محتوا و استخراج کدها، مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‌ها در قالب الگو ارائه گردید. ابتدا الگوی مفهومی که دربرگیرنده همه این عناصر بود طراحی شد. به ‌منظور بررسی اعتبار درونی الگوی پیشنهادی از پرسشنامه استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه

قرآن کریم.

جوادی آملی، عبدالله. 1383ش، توحید در قرآن، قم: انتشارات اسراء.

دلاور، علی. 1383ش، روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: ویرایش.

دلاور، علی. 1396ش، روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: ویرایش.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه. 1396ش، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگه.

کتب انگلیسی

Halstead, J. M., & McLaughlin, T. H. (Eds.). (2005). Education in morality. Routledge.

Julien, H. (2008). Content Analisis. în Give. LM.

Kagitcibasi, C. (2017). Family, self, and human development across cultures: Theory and applications. Routledge.

Reigeluth, C. M. (Ed.). (2013). Instructional design theories and models: An overview of their current status. Routledge.

 

مقالات

اکبری، احمد. 1388ش، پایان نامه «توحید عبادی در قرآن و روایات»، قم: دانشکده علوم و حدیث.

صالحی، اکبر و مصطفی یاراحمدی. 1387ش، «تبیین تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی با تأکید بر هدف‌ها و روش‌های تربیتی»، دوفصلنامه تربیت اسلامی، سال سوم، شماره7، صص50-23.

علم الهدی، جمیله. 1379ش، «غایت شناسی تربیت علوی»، مجموعه مقالات تربیت در سیره و کلام امام علی(ع)، تهران، صص 162-134.

علم الهدی، جمیله. 1381ش، پایان نامه «تبیین تعلیم و تربیت اسلامی و دلالت‌های آن برای برنامه درسی»، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

علم الهدی، جمیله. 1383ش، «جنسیت در تربیت اسلامی»، فصلنامه پژوهش‌های تربیت اسلامی، شماره 8، صص 92-59.

غلامپور، سمیه. 1392ش، پایان نامه «تأثیر بینش توحیدی بر زندگی انسان»، تهران: دانشکده اصول دین.

فردانش، هاشم. 1387ش، «طبقه‌بندی الگوهای طراحی سازنده گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس»، مطالعات روان‌شناسی و تربیتی دانشگاه فردوسی،9(2)، صص 21-5.