بررسی تطبیقی آیه نور از منظر مفسران معاصر

نویسنده

پژوهش‏گر علوم قرآنی

چکیده

یکی از آیات قرآن کریم که همواره توجه متفکرین، فلاسفه و مفسران مسلمان را به خود جلب کرده است، آیه 35 سوره نور می‏باشد که نام سوره نیز از همین آیه شریفه برگرفته شده است. با توجه به پیچیدگی تمثیل‏ها در آیه نور و نیاز به تعمق و تأمل بیش‌تر بر روی این آیه، از دیرباز در بسیاری از آثارِ مسلمین، توجهی خاص و ویژه به این آیه و تفسیر آن معطوف شده است، به ویژه آنکه در انتهای آیه نیز به این نکته اشاره شده که خداوند از طریق مَثَل‏ها مفاهیم این آیه را برای انسان‏ها متذکر شده است. در این پژوهش که از نوع بنیادی است و در آن از منابع و اسناد کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است، سعی بر آن بوده تا تفسیر آیه 35 سوره نور از منظر مفسران معاصر مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد. تفسیر «المیزان»، تفسیر «نمونه»، تفسیر «نور»، تفسیر «نسیم حیات» و تفسیر «هدایت» از جمله کتب برگزیده تفسیری توسط مفسرین معاصر هستند که به عنوان مرجع در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته‏اند.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه

قرآن کریم.

کتب فارسی

بهرام پور، ابوالفضل. 1386ش، تفسیر نسیم حیات، قم: نگین.

سهروردی، شیخ شهاب الدین. 1355ش، حکمة الاشراق، ترجمه دکتر سید جعفر سجادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

طباطبایی، محمدحسین. 1374ش، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

قرائتی، محسن. 1388ش، تفسیر نور،تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.

مدرسی، محمدتقی. 1378ش، تفسیر هدایت، ترجمه پرویز اتابکی، جعفر شعار، احمد آرام و عبدالمحمد آیتی، مشهد: آستان قدس رضوی.

مکارم شیرازی، ناصر. 1380ش، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

 

مقالات

سلیمانی، فاطمه و منا فریدی خورشیدی. بی‌تا، «تفاوت تأویلی آیه مبارکه نور از منظر ابن ‏سینا و ملاصدرا»، دوفصلنامه حکمت صدرایی، سال سوم، شماره دوم، صص 84-71.

لطیفی، حسین. 1383ش، «آیه نور در چشم انداز عالمان اسلامی»، نشریه مشکوة، شماره 84 و 85، صص 59-27.

محسنی، محمد سالم. 1393ش، «تفسیر فلسفی آیه نور از منظر ابن سینا»،نشریه پرتو خرد، شماره 5و6، صص 17-9.

وکیلی، هادی و پریسا گودرزی و محبوبه امانی. 1391ش، «تفسیر آیه «نور» از منظر ابن‏ سینا و داراشکوه»، حکمت معاصر، شماره 1، صص 152-141.

یوسفی، محمد رضا و الهه حیدری جونقانی. 1394ش، «تأویلات بدیع سهروردی از آیه نور»،نشریه پژوهش‌های فلسفی- کلامی، شماره 65، صص 92-71.