بررسی اعیاد در ادیان هندو و بودا و اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی مقطع دکتری رشته تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

هدف مقاله حاضر آن است تا نشان دهد، در بررسی تطبیقی، اهداف، اصول و روش‌های برگزاری جشن و شادی از نظر ادیان شرقی و اسلام چگونه است. روش تحقیق مورد استفاده کیفی بوده و برای پاسخگویی به پرسش تحقیق، متون، مقالات و یا کتبی که به نحوی با اندیشه‌های این ادیان مربوط بود، مطالعه شد؛ این مقاله در واقع در برگیرنده نگاه دین به ویژه دین مبین اسلام به مقوله جشن و عید و در نتیجه آن شادی و نشاط افراد یک جامعه است، دین اسلام نه تنها نشاط را نفی نکرده است بلکه با تأکید بر استفاده از نشاط سالم و در چارچوب مشخص آن را باعث پیشرفت در زمینه‌های معنوی و مادی می‌داند. در نهایت از نظر اسلام، شادی یکی از نیازهای اساسی انسان و لازمه زندگی است، اساساً خلقت هستی و از جمله انسان به گونه‌ای است که خود به خود شادی‌هایی برای آدمی فراهم می آورد، ادیان شرقی از جمله هندوئیسم و بودائیسم نیز ادیانی هستند که دارای اعیاد و جشن‌های گوناگون و متنوعی هستند، که علاوه بر تفاوت‌هایی که در زمان و نحوه و اصول برپایی اعیاد و جشن‌ها با دین اسلام دارند.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

نهج البلاغه.

اب‍ن‌ ب‍اب‍وی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن ‌‌ع‍ل‍ی. 1370ش، امالی صدوق، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ی‍وا و س‍اده‌ ب‍ه‌ ق‍لم‌ ک‍م‍ره‌ای‌، ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍چ‍ی.

ابن منظور، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍رم. بی تا، لسان العرب، ج 3، ب‍ی‍روت‌: دار صادر.

اب‍ن‌ب‍اب‍وی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی. 1362ش، الخصال، ق‍م‌: جامعة‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍وزة‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ة بق‍م.

انیس، ابراهیم. 1998م، معجم الوسیط، مصر: مجمع اللغة العربیة.

آریا، ‌غلامعلی. 1379ش، آشنایی با تاریخ ادیان، چاپ سوم، ‌بی جا: انتشارات پایا.

بوش، ریچارد، و دیگران. 1386ش، ادیان در جهان امروز(جهان مذهبی)، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

توفیقی، حسین. 1379ش، آشنایی با ادیان بزرگ، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

ج‍لال‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا. ۱۳۷۵ش، هند در یک نگاه، ت‍ه‍ران‌: م‍ؤس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه.

جمشیدی‌ بروجردی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی. ۱۳۷۹ش، م‍ل‍ی‌گ‍رای‍ی‌ ه‍ن‍دو، ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌.

جوادی آملی، عبدالله. 1373ش، شریعت در آینه معرفت، چاپ دوم، قم: مرکز نشر رجاء.

حسینی شاهرودی، مرتضی. 1383ش، تعریف و خاستگاه دین، چاپ اول، مشهد: انتشارات آفتاب دانش.

دالایی لاما. ۱۳۷۹ش، هنر شاد زیستن، ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ه‍ن‍از ان‍وش‍ی‍روان‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: م‍ح‍ی‍ط.

دهمه‌پده. ۱۳۸۷ش، حکمت بودا، ترجمه محمد جواد ادبی، تهران: نغمه نواندیش‏.

راغ‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د. ۱۳۸۵ش، ال‍م‍ف‍ردات‌ ف‍ی‌ غ‍ری‍ب‌ ال‍ق‍رآن‌، اروم‍ی‍ه: ظراف‍ت.

س‍ادات‍ی‍س‍ا. ۱۳۸۲ش، بودا و اندیشه او، ترجمه م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ب‍ه‍رام‍ی‌ ح‍س‍ران‌، ت‍ه‍ران‌: ج‍ام‍ی.

شایگان، داریوش. 1375ش، ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، چ چهارم، ج 1، تهران: امیرکبیر.

صدوق، محمّد بن علی بن بابویه. 1413ق، من لا یحضره الفقیه، چاپ سوم، بیروت: دار الأضواء.

طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن. ۱۳۸۳ش، ال‍م‍ی‍زان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر م‍وس‍وی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ج‍واد رض‍وی‌، ج 6، ت‍ه‍ران‌: ل‍وح‌ م‍ح‍ف‍وظ.

قمی، عباس. 1373ش، سفینة البحار ومدینة الحکم و الآثار، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

م‍ت‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن. 1383ش، ک‍ن‍ز ال‍ع‍م‍ال‌ ف‍ی‌ س‍ن‍ن‌ الأق‍وال‌ والأف‍ع‍ال‌، ب‍ی‍روت: دار ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه.

مجلسی، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر. بی تا، بحار الأنوار، ت‍ه‍ران‌: بی نا.

معلوف، لوییس. 1927م، العلوم والأدب واللغة فی المنجد، بیروت: بی نا.

م‍ی‍ب‍دی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د. 1376ش، ب‍رگ‍زی‍ده‌ و ش‍رح‌ ک‍ش‍ف‌ الأس‍رار وع‍دة‌ الأب‍رار، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز.

نوری، میرزا حسین. بی تا، مستدرک الوسائل، بی جا: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث.

ویتمن، سیمن. 1382ش، آئین هندو، ترجمه علی موحدیان عطار، قم: مرکز مطالعات ادیان و مذاهب.

ویر، رابرت و دیگران. 1378ش، جهان مذهبی، ترجمه عبدالکریم گواهی، تهران: فرهنگ اسلامی.

هیوم، رابرت. 1369ش، ادیان زنده جهان، ترجمه دکتر عبد الرحیم گواهی، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی.

کتب انگلیسی

Hori Ichiro (ed.), Japanese Religion, Tokyo: Kodansha International LTD,1974

Ross, F. H, Shinto, The Way of Japan, Connecticut: Greenwood Press,1965