مبنای قرآنی و روایی قصاص مرد قاتل در مقابل زن مقتول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

چکیده

قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان زنده به طرقی که در قانون بیان شده است. در شریعت و فقه اسلامی اهمیت به‌خصوصی به بحث قتل نفس داده شده است به قدری که قتل‌ نفس از گناهان کبیره محسوب شده و به شدت مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهی‌شده، همچنین وعده عقابی سخت در جهان آخرت به مرتکبین آن داده شده است. از سوی دیگر قتل عمد و نظرات مختلف درباره آن همواره یکی از چالش‌های پیش روی قانونگذار بوده است چراکه در قرآن کریم در باب این نوع جنایت و نیز مجازات آن به صراحت صحبت نشده است. در این مقاله کوشش نموده‌ایم که در ضمن تعریفی از قصاص، به بیان مبنای حکم فوق در قرآن و روایات پرداخته و نظر فقه امامیه و عامه در رابطه با این موضوع مطرح شود و در پایان به بیان نتیجه حاصل از بحث پرداخته‌ایم. در این راستا از روش تحقیق کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


امامی، سید حسن. 1340ش، حقوق مدنی، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامی.

الجزایری، عبدالرحام. 1406ق، الفقه علی المذاهب الأربعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

حر عاملی، شیخ حسین بن الحسن. بی تا، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

شهابی، محمود. 1386ش، ادوار الفقه، تهران: وزارت ارشاد.

شهید اول. 1375ش، شرح لمعه، قم: انتشارات دار العلم.

صاحب جواهر، حسن نجفی. 1981م، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

طوسی، محمد بن حسن. 1365ش، تذهیب الأحکام فی شرح المقنعة الشیخ المفید، قم: دار الکتب الاسلامیه.

طوسی، محمد بن حسن. 1411ق، الخلاف، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

فولادوند، مهدی. 1395ش، تفسیر قرآن، قم: چاپخانه بزرگ قرآن کریم.

گرجی، ابوالقاسم. 1381ش، حدود تعزیرات و قصاص، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

المقدسی، عبداله بن احمد بن قدامه. بی تا، المغنی، بیروت: عالم الکتب.

مهرپور، حسین. 1392ش، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات.