سنتزپژوهی مؤلفه‌ها و روش‌های یاددهی و یادگیری در یادگیری خودراهبر از منظر قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف تدوین و اجرای مؤلفه‌ها و روش‌های یاددهی و یادگیری در یادگیری خودراهبر، فقدان توجه لازم به خودراهبر نمودن فراگیران در یادگیری به عنوان یک کمبود اساس در نظام آموزشی می‌باشد که این امر، امکان بهبود ویژگی‌ها و توانایی‌های فراگیران را تضعیف می‌کند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه نظام مند و ارائه فرا ترکیبی از الگوهای نظری و پژوهش‌های انجام‌شده صورت گرفته است. روش بررسی این پژوهش کیفی از نوع سنتز پژوهی، با روش تحلیل محتوا و به کمک ترکیب انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، پژوهش‌هایی است که در سال اخیر در حوزه یادگیری خودراهبر در داخل و خارج ایران صورت گرفته است. از مجموع 86 کتب و مقاله‌هایی که متناسب با ارتباط موضوعی داده‌ها مورد مطالعه قرار گرفت، تعداد 57 نمونه به صورت هدفمند انتخاب و11 مقوله شناسایی در نهایت 73 مفهوم به عنوان مؤلفه‌های نهایی استخراج شدند. در مرحله بعد همه اطلاعات با روش تحلیل محتوای استقرایی تحلیل شدند.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

 

مقالات

تمنایی فر، محمدرضا و زینب یزدانی کاشانی. 1387ش، «ارتقای تفکر خلاق در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات، اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی»،TRIZ  و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.

حاجی زاده، مهین و محی الدین آورجه. 1393ش، «مسئولیت پذیری اجتماعی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان»، دوفصلنامه قرآن در آینه پژوهش، سال اول، شماره1.

حسنی، فهیمه و ژاسنت صلیبی و بهشته نیوشا. 1393ش، «اثربخشی آموزشی تلفیقی تفکر انتقادی و تفکر خلاق بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر قم»، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره چهارم، شماره 3.

حکمت افشار، میترا و اکرم ثناگو و لیلا جویباری. 1389ش، «بررسی تجربه خودراهبری در یادگیری: یک گزارش موردی آموزشی»، سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی سنندج.

سعید نیا، حمیدرضا. 1377ش، «فرآیند و اهمیت یادگیری از نظر اسلام و کاربرد آن در یادگیری سازمانی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 9.

شریفی قورتانی، مجید و محمد علی نادی. 1395ش، «مدل‌یابی معادلات ساختاری رابطه بین یادگیری خودراهبر، سبک‌های یادگیری و راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان پیش دانشگاهی مدارس دولتی شهر اصفهان»، پژوهش در برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 2(22)، صص 48-60.‎

گوهری، مریم و حمیدرضا بصیری و سیدمحمد اکرمی. 1395ش، «تشخیص هویت انسان از منظر قرآن کریم، روایات معصومین (ع) و دانش ژنتیک»، فصلنامه فقه پزشکی، سال هشتم، شماره6.

میری، سیّد محسن. 1393ش، «منابع فرهنگ متعالی از منظر قرآن کریم»، سراج منیر، سال4، شماره 12.

نادی، محمد علی و مریم گردان‌شکن و محسن گلپرور. 1390ش، «تأثیر آموزش تفکر انتقادی، حل مسأله و فراشناخت بر یادگیری خودراهبر در دانشجویان»، پژوهش در برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 2(1)، صص 53-61.‎

نعیمی، لیلا و شعله بیگدلی و سید کامران سلطانی‌ عربشاهی. 1391ش،‌ «بررسی آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رویکردی برای ارزیابی اثربخشی آموزش عالی»، فصلنامه راهبردهای آموزشی، دوره 5، شماره 3.

نوروزی، رضا علی و هاجر کوهی اصفهانی. 1392ش، «بررسی و تبیین مفهوم انسان متعالی از منظر قرآن کریم»، پژوهشنامه معارف قرآنی، سال 4، شماره 14.

ویسکرمی، حسنعلی و هوشنگ گراوند و حمید ناصریان حاجی‌آبادی و سید احسان افشاری‌زاده و رسول منتظری و اعظم محمدزاده قمصر. 1391ش، «مطالعه تطبیقی کارکردهای سبک تفکر با یادگیری خودراهبر در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد»، مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 4 (2).

 

منابع انگلیسی

Bolhuis, S. (2003). Towards process-oriented teaching for self-directed lifelong learning: Amultidimensional perspective. Learning and Instructtion, 13(3), 327-47

Bolhuis, S., & Voeten, M. J. M. (2004). Teacher's conceptions of student learning and own learning. Teachers and Teaching: theory and practice, Vo10, No1, pp77-98

Dochy, F.; Segers, M.; Bossche, P.V.D., & Struyven, K.(2005). Students’Perceptions of a Problem-Based Learning Environment. Learning Environments Research, 8: 41–66.

Gallowy, L., Anderson, M., Brown, W., & Wilson, L. (2005). Enterprise skills for the economy. Education & Training, 47 (1), 7- 17.

Guglielmino, L. M. & Guglielmino, P. J., (2005), The self Directed Learning Readiness scale, Retrieved 5 April 2008, from. http: // www.guglielmino 734.com/prod.01.htm.

Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, K., & Arfstrom, K. (2013). A review of flipped learning. Retrieved February 16, 2015.

Helterbran, V. R. (1999). Lifelong learning: A qualitative study of adult self-direction, motivation to learn, and self-efficacy in a learning society (Doctoral dissertation, Duquesne University).

Hsu, Y. C., & Shiue, Y. M. (2005). The effect of self-directed learning readiness on achievement comparing face-to-face and two-way distance learning instruction. International Journal of Instructional Media, 32(2), 143.

Lai, C. (2015). Modeling teachers' influence on learners' self-directed use of technology for language learning outside the classroom. Computers & Education, 82, 74-83

Long HB.(2000). Understanding self-direction inlearning. In: H.B Long&Associates, practice &theory in self-directed learning.Editedby:Schaumburg, IL.Motorola University Press.

Long. B. Huey B., (2009), Skills for self-directed learning [Electronic version], 1-5 retrieved Jun 23rd 2009, from http: //facultystaff.ou.edu/l/huey.b.long-1/articles/sd/self-directed.html.

Luczkiw, Eugene.(2008).Entrepreneurship Education in an Age of Chaos, omplexityand Disrupti ve Change. OECD Education & skills.No.18.pp.65-93

Mentz, E., & Oosthuizen, I. (2017). Self-directed learning research: An imperative for transforming the educational landscape.

Miflin, B. M., Campbell, C. B., & Price, D. A. (2000). A conceptual framework to guide the development of self-directed, lifelong learning in problem-based medical curricula. MEDICAL EDUCATION-OXFORD-, 34(4), 299-306.

Osman, S. Z. M., Jamaludin, R., & Mokhtar, N. (2014). Flipped classroom and traditional classroom: lecturer and student perceptions between two learning cultures, a case study at Malaysian Polytechnic. International EducatioResearch, 2(4), 16-25.

Rutkowski, J., & Moscinska, K.( 2013 ). Self-Directed Learning and FliTeaching.

Sohrabi, B; Iraj, H.(2016 ). Implementing flipped classroom using digital media: A comparison of two demographically different groups perceptions. Computers in Human Behavior, 60, 514-524.