تأثیر مجازات زندان بر پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر آموزه‌های قرآنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد گروه حقوق کیفری جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه حقوق کیفری جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

توجه جدی به مسائل و مشکلات ناشی از زندانمسأله‌ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه جانبه قوای سه گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می‌طلبد. لذا هدف تمامی نظام‌های کیفری در سال‌های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین‌نامه‌های متعدد، و نیز برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد، گویای این امر است. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش زندان در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر آموزه‌های قرآنی به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

آنسل، مارک. 1375ش، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، دانشگاه تهران.

باهری، محمد. 1381ش، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات رهام.

شام بیاتی، هوشنگ. 1378ش، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران: انتشارات مجد.

عمید، حسن. 1381ش، فرهنگ فارسی عمید، چ 25، تهران: انتشارات امیرکبیر.

کی نیا، مهدی. 1365ش، مبانی جرم شناسی، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

گارو، فالو. 1346ش، مطالعات علمی و نظری در حقوق جزا، ج 2، ترجمه سید ضیاءالدین نقابت، چاپ ابن سینا.

کتب انگلیسی

Graham, Further studies on family for mation, 1990.

 

مقالات و پایان‌نامه‌ها

ارشش، حسام الدین. 1389ش، «راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم از منظر حقوق جزا و جرم شناسی»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، استاد راهنما حسن پور فرانی. 

اصغری، زهرا. 1393، «حبس زدایی و نقش آن در پیشگیری از تکرار جرم»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال 10، شماره 33.

بابایی، علی. 1383ش، «پیشگیری از تکرار جرم»، مجله حقوقی دادگستر، شماره 47.

چاوشی، محمد صادق و هادی کرامتی معز. 1397ش، «پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در آموزه‌های قرآنی»، فصلنامه مطالعات قرآنی، سال نهم، صص 145-164.

فولادیان نژاد، یحیی. 1394ش، «بررسی نقش و تأثیر مرکز مراقبت بعد از خروج زندان‌ها در پیشگیری از تکرار جرم»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، استاد راهنما: دکتر مراد کردی.

قلخانباز، احمد و سلمان خزایی و مریم افشاری و مختار سهیلی زاد و رضا فرازی. 1391ش، «عوامل مرتبط با تکرار زندانی شدن در بین زندانیان شهر تویسرکان در سال 1391»، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 19، شماره 4و 1.

کدیور، محسن. 1379ش، «زندان در قرآن»، بازتاب اندیشه، شماره 7. 

کوچی رضائیان، محمدرضا. 1395ش، «بررسی تأثیر اعمال مجازات حبس در کاهش جرایم با رویکردی بر افق پیشگیری از جرم در پیش نویس اسناد الگوی پایه پیشرفت»، پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگوی پایه پیشرفت.

لطفی، علیرضا. 1390ش، «پژوهش در آثار و نتایج اشتغال زندانیان پس از شهریور 1320»، فصلنامه گنجینه اسناد، سال بیستم و یکم، دفتر سوم، صص66-85.

ملک پور، احسان. 1396ش، «میزان تأثیرپذیری مجرمین در زندان جهت تکرار جرم»، ماهنامه پژوهش ملل، دوره دوم، شماره 19.

وراویی، طاهره و اکبر وراویی. 1395ش، «تأثیر طرد اجتماعی بر تکرار جرم زنان پس از آزادی از زندان (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه، سال 1394)»، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال هشتم، شماره دوم.

وروایی، اکبر و عمران پرنداخ. 1395ش، «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم(مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)»، فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد شوشتر.