قرآن و پرسش‌های بنیادی انسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

قرآن، انسان و جهان را به عنوان مخلوقات الهی معرفی می‌کند که آن‌ها مطابق فاعلیت الهی و تحت قوانین و حاکمیت الهی قرار دارند. در قرآن، معنای زندگی انسان، تنها بر اساس نگرش خداباوری تعریف می‌شود که در پرتو آن تحمل شرور و ارزانی شدن خیرات نیز دارای فلسفه الهی خاص خود هستند. نهایتاً اینکه، قرآن غایت زندگی انسان را جهان آخرتی معرفی می‌کند که آدمی، ماهیت زندگی‌اش را در آن بر اساس عملکرد این جهانی‌اش می‌سازد. در این مقاله، پاسخ‌های جهانشمول و کلی قرآن به پرسش‌های بنیادی انسان مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد، تا جامعیت قرآن اثبات گردد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

جوادی آملی، عبدالله. 1389ش، تفسیر موضوعی قرآن، ج15، قم: نشر اسراء.

جوادی آملی، عبدالله. 1391ش، تفسیر موضوعی قرآن، ج2، قم: نشر اسراء.

جوادی آملی، عبدالله. 1393ش، تفسیر موضوعی قرآن، ج4، قم: نشر اسراء.

حامد مقدم، احمد. 1387ش، سنت­های اجتماعی در قرآن کریم، چاپ ششم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

سیوطی، جلال الدّین. 1363ش، الإتقان فی علوم القرآن، تهران: امیرکبیر.

صدر، محمد باقر. 1367ش، سنت­هایی تاریخ در قرآن، مترجم: سید جمال موسوی اصفهانی، بی‌جا: انتشارات اسلامی.

طباطبائی، سیّد محمّدحسین. 1361ش، قرآن در اسلام: قم: انتشارات اسلامی.

طباطبائی، سیّد محمّدحسین. 1379ش، المیزان فی تفسیر القـرآن، قم: منشورات جامعة المدرّسین.

گلشنی، مهدی. 1379ش، علم و دین و معنویت در آستانه قرن بیست و یکم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ملاصدرا، صدرالدین محمد. 1360ش، اسرار الآیات، مقدمه و تصحیح محمد خواجوی، چاپ اول، تهران: مولی.

نصر، سید حسین. 1389ش، تاریخ فلسفه اسلامی، ج1، تهران: انتشارات حکمت.

نصری، عبدالله. 1379ش، مبانی انسان‌شناسی در قرآن، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

 

مقالات

حیدر کوشا، غلام. 1389ش، «پژوهشی در الگوی مطالعه سنت‌های اجتماعی در قرآن»، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، سال اول، شماره ،2 بهار 1389، صص 33- 56.

قربانی، قدرت الله. 1395ش، «مسأله شر و معنای زندگی»، دوفصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 95، صص100-81.