بیان روش‌های تفسیر قرآن با قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید چمران- اهواز

چکیده

مفردات و ترکیبات قرآن هرچند که در زمان پیامبر و اصحاب او آشکار بودند، اما با گذشت زمان صراحت و وضوح این عبارت‌ها و کلمات از بین رفته است، لذا برای بیان و کشف آن‌ها نیاز به تفسیر است. تفسیر قرآن به قرآن، از روش‌های مورد توجه مفسران و تفسیرپژوهان به ویژه در سده‌های اخیر است که از رهنمودهای خودِ قرآن در فهم معانی و مقاصد آن استفاده می‌کند. تفسیر قرآن به قرآن دارای گستره وسیعی است که در گرایش‌ها و سبک‌های گوناگون تفسیری قابل توجه است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم. ترجمه محمد علی فولادوند.

نهج البلاغه. ترجمه محمد دشتی.

ابن فارس، احمد. 1404ق، مقاییس اللغة، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم: مکتب الإعلام الإسلامی.

ابن منظور. 2003م، لسان العرب، بیروت- لبنان: دار صادر.

ألوسی، علی. 1381ش، روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، ترجمه سید حسن میرجلیلی، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل.

پور ستار مهادی، ملیحه. 1380ش، پیدایش و تطور تفسیر أثری،تبریز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

جرجانی، علی. 1370ش، التعریفات، تهران: انتشارات ناصرخسرو.

حجتی کرمانی، علی. 1377ش، درآمدی بر تاریخ و علوم قرآن، چاپ هفتم، تهران: مشعل دانشجو.

خرمشاهی، بهاء الدین. 1372ش، قرآن پژوهی، تهران: مرکز نشر فرهنگی مشرق.

ذهبی، محمد حسین. 1381ق، التفسیر والمفسرون، بیروت- لبنان: داراحیاء التراث العربی.

زبیدی، محمد مرتضی. 2004م، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق محمود محمد الطناحی، الکویت: مطبعة حکومة الکویت.

سیوطی، جلال الدین. 1376ش، الإتقان فی علوم القرآن، تهران: امیرکبیر.

طباطبایی، محمد حسین. 1372ش، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

عمید زنجانی، عباسعلی. 1368ش، مبانی و روش‌های تفسیر قرآن، چاپ دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

کمالی، سید علی. 1396ش، قانون تفسیر، تهران: کتابخانه صدر.

 

مقالات

نکونام، جعفر و زکیه جوانمردزاده. 1396ش، «نیاز به تفسیر قرآن به قرآن ذاتی یا عرضی»، آموزه‌های قرآنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 25، بهار-تابستان.