نقد ماده 28-4 واگذاری انشعاب آب و فاضلاب به مجتمع‌ها با استناد به قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه الهیات(فقه و حقوق)، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت پژوهش در حوزه آموزه های دینی این تحقیق با مراجعه به ادله اربعه؛ آیات، روایات، عقل، بنای عقلاء و قواعد مسلم فقهی نتیجه گرفت که جامعه بشری اعم از ادارات و دستگاه‌های دولتی و اسلامی مجریان ذیربط و افراد با آگاهی به حقوق همدیگرملزم به رعایت قوانین و مقررات بر اساس منابع دینی در جهت حق الناس هستند تا حقوق مردم درهم نیامیزد و حق الناس حفظ شود؛ لذا وقتی قوانین و بخشنامه‌ها از جمله ماده 28-4 واگذاری انشعاب آب و فاضلاب به مجتمع‌ها موجب تضییع حق جامعه بشری و مصرف کنندگان و حتی بیت المال گردد باید سریعا درصدد اصلاح آن برآیند و به نحو احسن به نسل آتیه برسانند.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

بهرامی احمدی، حمید. 1389ش، قواعد فقه، قاعده لا ضرر با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی، تهران: دانشگاه امام صادق.

جبعی عاملی، زین الدین. بی تا، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

جعفری، محمدتقی. 1419ق، رساله فقهی، تهران: نشر کرامت.

حر عاملی، محمد بن حسن. 1404ق، وسائل الشیعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

حسینی‌ عاملی،‌ محمد جواد بن محمد. ۱۴۱۹ق، مفتاح ‌الکرامة ‌فی‌ شرح‌ قواعد العلامة، تهران: مؤسسه ‌‌النشر الاسلامی.

حلّی، جعفر بن حسن. 1408ق، شرائع الاسلام، تهران: مؤسسه اسماعیلیان.

خویی، سید ابوالقاسم. 1412ق، مصباح الفقاهة، بیروت: دار الهادی.

دهخدا، علی اکبر. 1370ش، لغتنامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

صدر، سید محمد باقر. 1408ق، بحوث فی شرح العروة الوثقی، قم: مجمع الشهید آیت الله الصدر العلمی.

صدوق قمی، محمد بن علی. 1409ق، من لا یحضره الفقیه، ترجمه علی اکبرغفاری، تهران: نشر صدوق.

عاملی نبطی جزینی، شمس الدین محمد بن مکی بن احمد. 1421ق، اللمعة الدمشقیة، تهران: مؤسسه اسماعیلیان.

کاتوزیان‌، ناصر. ۱۳۷۴ش، حقوق مدنی‌، اموال و مالکیت، تهران: نشر یلدا.

کرکی‌، علی بن عبدالعالی. ۱۴۰۸ق، جامع ‌المقاصد فی ‌شرح ‌القواعد، قم: مؤسسه آل ‌البیت.

کلینی، محمد بن یعقوب. 1387ش، اصول کافی، ج2، تهران: انتشارات جهان آرا.

مجلسی، محمد باقر. 1401ق، بحار الأنوار، ترجمه محمد جواد نجفی، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامی.

محقق داماد، سید مصطفی. 1384ش، قواعد فقه، چاپ اول، تهران: انتشارات علوم اسلامی.

مصطفوی، محمد کاظم. 1421ق، القواعد، ما به قاعدةفقهیة، معنی ومدرکا وموردا، قم: دفتر نشر اسلامی.

مظفر، محمدرضا. 1368ش، اصول الفقه، چاپ سوم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

مفید، محمّد بن نعمان. 1413ق، المقنعة، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

مکارم شیرازی، ناصر. 1411ق، القواعد الفقهیة، قم: نشر مدرسه الامام علی بن ابی طالب.

موسوی ‌الخویی، سید ابوالقاسم. ۱۴۱۷ق، مصباح ‌الفقاهة‌، قم: نشر انصاریان.

موسوی بجنوردی، محمد. 1378ش، قواعد فقهیه، چاپ دوم، جلد دوم، تهران: انتشارات مجد.

موسوی خمینی، روح اله. 1379ش، تحریر الوسیلة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

نجفی، محمد بن حسن. 1365ش، جواهر الکلام، تهران: نشر دار الکتب الاسلامیه.

 

مقالات

حسینی، عبدالفتاح. 1391ش، «بررسی فقهی ماهیت حق»، مجله علمی پژوهشی پژوهش‌های فقهی.

عربشاهی کریزی، احمد. 1395ش، «بررسی عدالت در قرآن کریم در سه محور»، فصلنامه مطالعات قرآنی، شماره 28، دانشگاه آزاد جیرفت.

نقیبی، سید ابوالقاسم. 1396ش، «مقاصد شریعت و جایگاه آن در استنباط حکم شرعی»، مجله پژوهش‌های فقهی دانشگاه تهران، دوره 13، شماره 2.