مطالعه تطبیقی کودک‌آزاری و جرائم جنسی از دیدگاه قرآن کریم؛ حقوق موضوعه و اسناد بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

چکیده

توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک در مواردی شبیه توجه شده است. در این مقاله حاضر در صدد هستیم کودک‌آزاری و جرائم جنسی در کنوانسیون‌های بین‌المللی را در مطابقت با قرآن کریم و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی و کند و کاو قرار دهیم. با پیش­بینی حقوق کودکان و نوجوانان و نیاز مبرم این قشر از شهروندان به حمایت‌های بنیادین انسانی و اولیه امروزه اسناد بین­المللی و قوانین داخلی کشورها سعی در جرم­انگاری هرگونه کودک­آزاری داشته و در قرآن نیز به جلوه­های مختلف منع کودک­آزاری مورد توجه و تأکید بوده است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

نهج البلاغه.

امامی، سید حسن 1343ش، حقوق مدنی، ج5، تهران: انتشارات اسلامیه.

ایروانیان، امیر و دیگران. 1389ش، کودک‌آزاری: از علت­شناسی تا پاسخ­دهی، چاپ اول، تهران: نشر خرسندی.

بیگلولی، عباس و سید کاظم رسول زاده طباطبایی و حسن موسوی. 1380ش، کودک آزاری، چاپ اول، تهران: انتشارات آوند دانش.

ﭼﻠﺒﻲ، ﻣﺴﻌﻮد. 1375ش، ﺟﺎﻣﻌﻪ­ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﻢ: ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮی ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ ﻧﻲ.

حر عاملی، محمد بن حسن. 1410ق، وسایل الشیعه، ج 19، بیروت: بی نا.

شامبیاتی، هوشنگ. 1384ش، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.

شاملو، باقر. 1390ش، عدالت کیفری و اطفال، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.

شکوهی یکتا، محسن. 1363ش، مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، تهران: نشر آموزش و پرورش.

ﺻﻴﺪی، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ. 1386ش، در ﺳﻮگ زﻧﺪﮔﻲ، بی جا: ﺷﻴﺮازه.

قائمی، علی. 1368ش، تربیت و بازسازی کودکان، تهران: نشر امیری.

مدنی، سعید. 1381ش، کودک آزاری در ایران، چاپ اول، تهران: نشر اکنون.

نجفی توانا، علی. 1388ش، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان، تهران: آموزش و سنجش.

 

مقالات و پایان‌نامه‌ها

تدین، عباس و زینب باقری نژاد. 1386ش، «سن مسئولیت کیفری در کشورهای اروپایی و ایران»، مجله تعالی حقوق، شماره 18.

جلیلی، بهروز. 1374ش، «آیا زمان مرگ فرا نرسیده است؟»، ششمین همایش بیماری­های کودکان، تهران.

چاووشی، محمدصادق و هادی کرامتی معز. 1397ش، «پیشگیری از بزه­دیدگی اطفال در آموزه‌های قرآنی»، فصلنامه مطالعات قرآنی، شماره 35.

حبیب­زاده، محمدجعفر و محمدباقر رویین­زاده. 1385ش، «درآمدی بر حمایت کیفری از اطفال بزه­دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی»، فصلنامه نامه مفید، شماره 55، دانشگاه مفید، قم.

زینالی، حمزه. 1382ش، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاه­ها در آن»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۹.

عباچی، مریم. 1385ش، «کودک­آزاری»، خبرنامه انجمن ایرانی حقوق جزا، انجمن ایرانی حقوق جزا و جرم­شناسی، شماره 4، بهار و تابستان.

علیوردی نیا، اکبر و همکاران. 1391ش، «عوامل خانوادگی کودک­آزاری»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 50.

محمدی آرانی، خدیجه. 1384ش، «حمایت از اطفال بزه­دیده در سیاست جنایی تقنینی جدید ایران و اسناد سازمان ملل»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم.

مهدوی، محمود. 1388ش، «اطفال و نوجوانان در معرض خطر(مطالعه موردی بررسی عوامل خطر بزهکاری در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران)»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، راهنما: دکتر شهلا معظمی.

نقوی، اعظم و دیگران. 1384ش، «مقایسه ویژگی­های رفتاری دانش­آموزان آزاردیده و عادی شهر اصفهان»، فصلنامه مطالعات تربیتی و روان­شناسی، شماره 22، دانشکده فردوسی مشهد.