بررسی و مقایسه سه ترجمه فرانسوی سوره توحید با رویکرد تحلیل گفتمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه زبان انگلیسی دانشگاه سمنان

2 مدرس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از اصول مهم در ترجمه وفاداری به متن اصلی یا برابریابی است. از این روی، علاوه بر تسلط بر دستور زبان مبدأ و مقصد، لازم است مترجم از بافت فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و غیره متن مورد ترجمه نیز آگاه باشد. این مسأله در ترجمه متون مقدس از جمله قرآن کریم از اهمیت بیش‌تری برخوردار است. در مقاله حاضر، با تکیه بر رویکرد تحلیل گفتمان، سه ترجمه فرانسوی سوره توحید با یکدیگر سنجیده شده است تا مشخص شود که کدام ترجمه به نص قرآن نزدیک‌تر است.

کلیدواژه‌ها


آقاگل زاده، ‌فردوس. 1385ش، تحلیل گفتمان انتقادی، تهران: علمی فرهنگی.

آقاگل زاده، ‌فردوس. 1386ش، فرهنگ توصیفی گفتمان انتقادی و کاربردشناسی، تهران: علم.

طباطبایی، سیدمحمدحسین. 1363ش، تفسیر المیزان، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

علیزاده،‌یعقوب. 2005م، فرهنگ قواعد عربی و روش‌های ترجمه، تهران: دانش پروران.

منابع غیر فارسی

Fakhri,Abolghasem(2003),The Koran, the translation(French, Arabic),Qom

Fairclogh,Norman (1390), Critical discourse analysis, translated by Fateme ShayestePiran, Editors: Mohammad Nabavi and Mehran Mohajer, Tehran: Ministry of culture and Islamic guidance

Hamidollah,Mohammad(1994),The Koran, the translation (French, Arabic),Qom, Ansarian the little Robert, Alphabetic and analogic dictionary of the French language, Paris

Khalaji, Abbas (1386), Theoretical flaws and the political  failures of reformist discourse, PHD Thesis, University of Tehran

Moin,Mohammad(1381),Persian dictionary, volume 5,Tehran:Arad book publication

Tabarsi,Shaykh Abu Ali Fazl ibn Hassan(1378), Tafsir Majme Albayan, Editor:Farahani, volume 30,Tehran:Scientific publications

Van Dijk,T.A. (1998a).Critical discourse analysis available  :http ://www .hum. uva.nl /teun /cda .htm.(1/25/2000)

Wodak,Ruth(2005). Critical discourse analysis at the end of 20th century, Research on language and social introduction, 32(1&2) .

Aghagolzade, Ferdos (1385), Critical discourse analysis: Genesis of discourse analysis in linguistics, Tehran: Scientific and cultural

Aghagolzade, Ferdos (1386), Descriptive culture of discourse and pragmatics, Tehran: Scientific

Allame Tabatabaee(1363),Tafsir Almizan,Volume 20,Tehran:Islamic publishers office