الگوی مطلوب برنامه درسی«کتاب آیین زندگی»(با تأکید بر مهارت‌های «شهروند جهانی دینی»)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تربیت شهروندی جهانی مفاهیم و مهارت‌های خاص را با گسترش ابعاد آن‌ها تقویت می‌نماید. به رغم شرایط مختلف، عموم افراد در همه جوامع در معرض ارزش‌های دینی قرار دارند. هدف این پژوهش ارائه الگوی مطلوب برنامه درسی «کتاب آیین زندگی» دوره کارشناسی بر مبنای مؤلفه‌های شهروند جهانی با تأکید بر شهروند دینی است. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات «زمینه‌ای» است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه‌های استان قم و کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه‌های استان قم است که با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای تعداد 135 استاد عضو هیأت علمی و 180 نفر دانشجو از میان آن‌ها انتخاب شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته دارای 62 گویه با طیف لیکرت و با پایایی 84/0 استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون آماری خی دو استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عزیزی، علی و مهوش شیخ مرادی. 1394ش، جهانی شدن و آموزش مجازی در آموزش عالی، ارائه‌شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، بوشهر: مؤسسه سفیران فرهنگی مبین.

ملکی، حسن. 1393ش، برنامه ریزی درسی(راهنمای عمل)، مشهد: انتشارات پیام اندیشه.

منافی شرف آباد، کاظم. 1393ش، تربیت شهروند جهانی، تهران: انتشارات مرکز ملی جهانی شدن.

موسوی، سید یعقوب. 1381ش، محدودیت‌ها و ظرفیت‌های توسعه حقوق شهروندی در ایران، چکیده مقالات و تحقیقات همایش راهکارهای توسعه فرهنگ شهروندی، اصفهان: انتشارات محبان.

موسی پور، نعمت الله و فرهاد امیر سردایی. 1384ش، مبانی برنامه ریزی درسی، تهران: نشر سمت.

نادری، عزت الله و مریم سیف نراقی. 1395ش، روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران: انتشارات ارسباران.

کتب انگلیسی

Brachen ,M.(2014).Paper 1-Plenary Dbates. Submission to UNESCO for the UNESCO forum on Global Citizenship Education .Bangkok, Thailand.

Brigham,M .(2011) . Creating Citizen and Assessing Outcomes ,Jgcee: Journal of Global Citizenship & equity Education ,Vol,1.

Dill, J.S. (2013).The longings and limits of global citizenship education. New York,NY:Routledge.

Dill, J. S. (2015). The longings and limits of global citizenship education: The moral pedagogy of schooling in a cosmopolitan age. New York, NY: Routledge.

DiCicco, Marzia Cozzolino(2016). Global Citizenship Education within a Context of Accountability and 21st Century Skills: The Case of Olympus High School. Global Studies Center, University of Pittsburgh United States. Volume 24 Number 57 . ISSN 1068-2341

Gleeson,G, (2012).Connecting the Disconnects: Human Rights and Global Citizenship , Undergraduate Journal of Global Citizenship ,Vol,1.

Hicks,D. & Holden ,C. (Ed).(2007). Teaching the Global Dimen: Key principles and effective practice. Abingdon :Routledge.

Kan, ا. (2009). Global Citizenship in Social Studies Education. Pamukkale University Education Faculty Journal. Number 26, 2009, pp. 25-30.

Keating, A. (2014) Education for Citizenship in Europe. Palgrave Macmillan.

Leek, Joanna .(2016). Global Citizenship Education in School Curricula. A Polish Perspective. Journal of Social Studies Education Research, v7 n2 p51-74.

Marshall, H. (2011). Instrumentalism, ideals and imaginaries: Theorising the contested space of global citizenship education in schools. Globalisation, Societies and Education, 9(3/4), 411–426. http://dx.doi.org/10.1080/14767724.2011.605325.

Mcintosh,P.(2005).Gender perspectives on educating for global citizenship. In :Noddings, N.eds.Educating citizens for global awareness.New York and London:Teachers College Press.

Moffa, Eric D.(2016). Fostering Global Citizenship Dispositions: The Long-Term Impact of Participating in a High School Global Service Club. Social Studies, v107 n4 p145-152.

Myers, J. P., McBride, C., & Anderson, M. (2015). Beyond knowledge and skills: Discursive construction of civic Identity in the world history classroom. Curriculum Inquiry, 45(2), 198-218. http://dx.doi.org/10.1080/03626784.2015.1011045.

Oxfam.(2015) . Education for global Citizenship : A Guide for schools. Oxford: Oxfam.

Stewart,L. (2008). Global Citizenship and Wilfrid  Laurier Univesity, Laurier Students Public Interest Research Group, Ontario Canada.

Tawil ,S.(2013). Education for Global Citizenship: A framework for discussion UNESCO Education Research and Foresight (ERF) Working Papers Series. No.7.Paris,UNESCO.

UNESCO (2015). Global citizenship education. Topics and learning objectives. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232993e.pdf

 

مقالات

ذهابیون، شهلا و علیرضا یوسفی و محمد یارمحمدیان. 1394ش، «تربیت شهروند جهانی و دلالت‌های آن برای اهداف برنامه درسی در عصر جهانی شدن»، مجله مطالعات آموزش بین المللی، دوره 6، شماره1، صص 206-195.

سبحانی نژاد، مهدی و مهدی محمودی. 1391ش، «بررسی کیفی چگونگی انطباق اهداف آموزش عالی با مقتضیات بعد اقتصادی جهانی شدن از دیدگاه اعضای هیأت علمی»، مجله مدیریت دانشگاه اسلامی، شماره 1.