تبیین گردشگری حلال با توجه به آیات قرآنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشگاه پیام نور، ایران

3 مربی، عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

مسأله حلال در بیش‌تر صنایع امروزی از قبیل مواد غذایی، مواد آرایشی، حمل و نقل و غیره نفوذ کرده است. صنعت گردشگری نیز می‌تواند با رعایت پاره‌ای از قوانین شرعی اسلام بازار بزرگ مسلمانان جهان را جذب کند. پس از حوادث یازدهم سپتامبر و مسائل ناشی از آن بیش‌تر مسلمانان دنیا گرایش به سفر به سمت کشورهای اسلامی دیگر پیدا کردند. از آنجایی که ایران کشوری اسلامی است و قوانین آن مطابق با موازین دینی اسلام است، می­توان گردشگری حلال را در این کشور با سهولت بیش‌تری رونق داد و ایران می‌تواند به عنوان قطب گردشگری اسلامی و حلال در جهان تبدیل شود و از آنجایی که ایران کشوری با رویکردهای اسلامی است، بهتر از هر کشور دیگری می‌تواند این شرایط برای گردشگران مسلمان مهیا کند. هدف از انجام این پژوهش تبیین مؤلفه‌های گردشگری حلال است.

کلیدواژه‌ها


رضوانی، محمدرضا. 1387ش، توسعه گردشگری روستایی، تهران مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

سازمان کنفرانس اسلامی. 1373ش، مباحث کشورها و سازمان‌های بین المللی، تهران: دفتر مطالعات امور خارجه.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 1389ش، متن کامل لایحه برنامه پنجم توسعه، مجموعه اسناد ملی توسعه در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی.

کاظمی، مهدی. 1386ش، مدیریت گردشگری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت).

مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی. 1387ش، فرهنگ فقه فارسی.

کتب انگلیسی

Bin Muhamad Nor, N., & Daud, N. (2012). Destination branding strategies on Halal hospitality and its effect on tourists' intention. 3rd international conference on business and economic research, 1678-1685.

COMCEC. (2013). Tourism Outlook 2013. COMCEC Coordination Office.

Dinar Standard. (2012). Global Muslim Lifestyle Travel Market 2012: Landscape & Consumer  Needs Study For Airlines, Destinations & Hotels/Resorts. DinarStandard and Crescentrating LLC, 1-17.

 Doswell,R . (1997). Tourism: How Effective Management Makes the Difference. Abingdom: Routeledge.

Duman, T. (2011). Value of Islamic Offering: Perspectives from the Turkish Experience. World Islamic Forum, Kuala Lumpur, Malaysia, 2-15.

Halbase PTE Ltd. (2009). Halal Tourism, Halbase, Singapore, 1-3.

Hudson, S. (2008). Tourism and Hospitality Marketing. SAGE, 17-23.

Hazbun, W. (2008), Beaches, Ruins, Resorts: The Politics of Tourism in the Arab World, University of Minnesota Press, London.

Imani Kalesar, M. (2010), Developing Arab-Islamic Tourism in the meddle East: An Economic Benefit or A Cultural Seclusion? , Intenational Politics, Vol.3, No. V, 105-136.

Kamaruddin, R. Iberahim, H. and Shabudin, A. (2012). Willingness to Pay for Halal Logistics: The lifestyle choice. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 50. 722-729

Laderlah, Rahman, S, Awang, Kh, Che Man, Y. (2011). A Study on Islamic Tourism: A Malaysian Expeience, 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, vol.17, 186-187.

Maysami, R.C. and Kwon, W.J. (1999), “An analysis of Islamic takaful insurance: a cooperative insurance mechanism”, Journal of Insurance Regulation, Vol. 18 No. 1, 32-109.

Mohamed Nasir, k.  Pereira, A. (2008), Defensive dining: notes on the public dining experiences in Singapore, Cont Islam, 61-73.

Razalli, M.R. Abdullah, S. and Hassan, M. (2011), Developing a Model for Islamic Hotels: Evaluating Opportunities and Challenges, Universiti Utara Malaysia, 91-95.

Rosenberg, P. Choufany, H.M. (2009). Spiritual Lodging – the Sharia- Compliant Hotel Concept. HVS GLOBAL HOSPITALITY SERVICES – DUBAI. 1-6.

Ruzevicius, J. (2012). Products Quality Religious-Ethnical Requirements and Certification. ECONOMIC AND MANAGEMENT. 17 (2).

Sahida, W. Abdullah, S. and Hassan, M. (2011), The Implementation of Shariah Compliance Concept Hotel: De Palma Hotel Ampang, Malaysia. @nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, 138-142.

Samori, Z. (2013), Towards the Formation of Shariah Compliant Hotel in Malaysia: An Exploratory study on its opportunities and challenges, Centre For Islamic Thought & Understanding, 108-124.

Sharpley, R. (2008), “Planning for tourism: the case of Dubai”, Tourism and Hospitality Planning and Development, Vol. 5 No. 1, pp. 13-30.

Sofoklis, G. (2007). Event Tourism: Statements and Questions about its Impacts on rural areas, University of the Aegan,

Spiegel, M van der. Fels-Klerx, H.j. Sterrenburg, P. Routh, S.M. Scholtens, I, and Kok, E. (2012).  Halal assurance in food supply chains: verification of halal certificates using audits and laboratory analysis. Trends in Food Science & Technology, 27, 109-119.

Stephenson, M., K.A. Russell, and D. Edgar, (2010). Islamic hospitality in the UAE: indigenization of products and human capital, Journal of Islamic Marketing, Vol. 1 No. 1, 9-24.

The Central Islamic Committee of Thailand. (2008). Halal food service standard for tourism. Ministry of Tourism and Sports, 8-12.

Zamani-Farahani, H. & J. Henderson (2009). Islamic Tourism and Managing Tourism Development in Islamic Societies: The Cases of Saudi Arabia and Iran, International Journal of Tourism Research.