دورنمای رستاخیز در آموزه‌های قرآن و ادیان غیر ابراهیمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد الهیات(ادیان و عرفان) دانشگاه اصفهان

چکیده

از دیرباز اقوام بشر و ملل و نحل مختلف به این سؤال پاسخ‌های متفاوت و حتی متضاد داده‌اند: برخی را عقیده بر آن بوده است که مرگ نیستی کامل است و انسان به کلی معدوم می‌شود. بعضی به تناسخ قائل شدند و گفتند ارواح آدمیان پس از مرگ (فناناپذیری روح) به بدن جانور یا انسان گیاه، جامدات وارد شده و به زندگی خود در همین جهان ادامه می‌دهد، و جمعی کثیر که اغلب از سرچشمه تعالیم پیامبران سیراب شده‌اند جهانی دیگر را باور داشته‌اند و به پاداش و مجازات نیکوکاران و بدکاران معتقد بوده‌اند. فلاسفه و حکما نیز بر حسب نحله‌ها و مذاهب و مذاق‌های خود آراء و افکار گوناگونی در این زمینه اظهار کرده و به سخنان در قالب استدلال و بیان فلسفی یا عرفانی پرداخته‌اند، و آنانی که زندگانی را محدود و محصور به همین حیات دنیوی انگاشته‌اند در حقیقت مردمان سطحی‌نگر و عامی و طرفداران طرز فکر ماتریالیسم بوده و هستند.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

بی ناس، جان. 1373ش، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

توصیفی، حسین. 1389ش، آشنایی با ادیان بزرگ، قم: مؤسسه فرهنگی طه- جامعة المصطفی العالمیة.

جان، راسل. 1393ش، آیین زردشت و پارسیان، مترجم: سعید علی محمدی، قم: نشر ادیان.

حسینی طهرانی، سیدمحمدحسین. 1437ق، معادشناسی، جلد اول، مشهد: نور ملکوت قرآن.

سید قطب. 1349ق، دورنمای رستاخیز در ادیان پیشین و قرآن، ترجمه غلامرضا خسروی حسینی، بی جا: چاپخانه حیدری.

شجاعی، محمد. 1397ش، معاد یا بازگشت به سوی خدا، چاپ پنجم، جلد اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

طاهرزاده، اصغر. 1386ش، معاد، بازگشت به جدی‌ترین زندگی، اصفهان: لب المیزان.  

علم الهدی. 1376ق، معاد و عدل یا مراحل تنهایی بشر، بی جا: انتشارات کتابخانه افتخاریان.

قرائتی، محسن. 1363ش، معاد، قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة.

مطهری، مرتضی. 1373ش، معاد، جلد اول، تهران: انتشارات صدرا.

وانگو، مدوبَزاز. 1396ش، ادیان جهان: آیین بودا، مترجم: علیرضا شجاعی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

یوسا، میچیکو. 1382ش، دین‌های ژاپنی، ترجمه حسن افشار، تهران: نشر مرکز.

 

مقالات

رستمی زاده، رضا و حلیمه محمدی. تابستان 1392ش، «واکاوی حقیقت عالم برزخ»، فصلنامه مطالعات قرآنی، شماره 14.