تأثیر ظرافت‌های حیات دنیوی بر زندگی اخروی از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام(ره)، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بیان تأثیر ظرافت‌های حیات دنیوی بر زندگی اخروی انسان بر اساس تحلیل مبانی و استناد به آیات قرآن کریم انجام شده است. نوع تحقیق مقاله حاضر، بنیادی- کاربردی و روش مورد استفاده تحلیلی- توصیفی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای(واقعی و مجازی) اطلاعات جمع آوری شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیش برداری می‌باشد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که روش و منش حیات دنیوی انسان، تأثیر مستقیم بر سعادت و شقاوت زندگی اخروی او دارد؛ و بیان می‌دارد انسان‌ها در حیات پس مرگ، بدون استثنا بر سر سفره اعمال و کردار دنیوی خود می‌نشینند و روزی می‌خورند. بنابراین کسانی که عاقلانه و از روی آگاهی راه حق پیموده و در دنیا زندگی مؤمنانه در سایه احکام قرآن کریم داشته‌اند بدون تردید زندگی اخروی آنان سرشار از رحمت و نعمات الهی است، و به عکس، کسانی که آگاهانه و به اختیار خود زندگی ظالمانه تحت امر شیاطین انس و جن داشته‌اند، زندگی اخروی آنان نیز با رنج و سختی بلا وصف همراه خواهد بود، مگر کسانی که در شرایطی خاص به اذن الهی مورد شفاعت شافعین قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی. 1379ق، مناقب آل أبی طالب علیهم السلام(لابن شهرآشوب)، چاپ اول، قم: المکتبة الحیدریة.
تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد. 1410ق، غرر الحکم ودرر الکلم، چاپ اول، قم: دار الکتاب الاسلامی.
راد، علی. بی تا، انسان در تراز قرآن، چاپ اول، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر.
طباطبایی، محمدحسین. 1374ش، ترجمه تفسیر المیزان، چاپ پنجم، ج 8، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
طبرسی، فضل بن حسن. 1372ش، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ سوم، تهران: ناصرخسرو.
عباس‏نژاد، محسن. 1384ش، قرآن، روان‌شناسی و علوم تربیتی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه.
عسکری، مرتضی. 1386ش، عقاید اسلام در قرآن، چاپ اول، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر.
فضل الله، محمد حسین. 1399ق، من وحی القرآن، چاپ هجدهم، بیروت: دار الملاک.
قطب، سید. 1425ق، فی ظلال القرآن، چاپ سی و پنجم، بیروت: دار الشروق.
کلینی، محمد بن یعقوب. 1407ق، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
مدرسی، محمدتقی. 1419ق، من هدی القرآن(تفسیر هدایت)، تهران: دار محبی الحسین.
مکارم شیرازی، ناصر. 1371ش، تفسیر نمونه، 28جلد، چاپ اول، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
منسوب به امام جعفر صادق(ع). 1400ق، مصباح الشریعة ومفتاح الحقیقة، چاپ اول، بیروت: اعلمی.
هاشمی رفسنجانی، اکبر. 1383ش، فرهنگ قرآن، چاپ دوم، قم: بوستان کتاب.