کیفیت حجاب زنان بر اساس آیات و روایات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور(استادیار)

چکیده

زنان در دوران جاهلیت فاقد کرامت انسانی لازم بودند و نگاه تحقیرآمیز یا ابزاری بدان‌ها، ایشان را مبدل به کالایی برای کامجویی و جلب منافع بیش‌تر نموده بود. با ظهور اسلام، ابعاد گسترده‌ای از احکام در راستای احیای کرامت زنان قرار داده شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، مسأله حجاب بود. فرهنگ سازی صحیح این مسأله در جامعه نیازمند درک صحیح و جامعی از این مقوله است که این ضرورت نگارنده را به تبیین کیفیت حجاب زنان در این تحقیق واداشته است. این تحقیق مشتمل بر واکاوی زینت زنان، کیفیت پوشش ایشان و کیفیت نگاه به آن‌ها بوده و نگارنده بدین نتیجه رسیده است که خداوند در وجود زن، زیبایی‌هایی را به ودیعت نهاده است که ابراز و اظهار آن در برابر دیدگان اجنبی، سبب فسادهای گسترده در حوزه فردی و اجتماعی خواهد شد. به همین سبب آیات و روایات شریفه به تبیین کیفیت پوشش زنان از ناحیه رسالت زنانگی و کیفیت نگاه بدان‌ها از ناحیه رسالت مردانگی پرداخته است تا این مهم تحقق پذیرد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

ابراهیم و دیگران. 1410ق، المعجم الوسیط، مصطفی، استانبول: دار الدعوة.

ابن بابویه، محمد بن علی. 1378ش، عیون أخبار الرضا علیه السلام، تهران: نشر جهان‏.

ابن منظور، محمد بن مکرم. 1411ق، لسان العرب، قم: جامعه مدرسین.

بحرانی، سید هاشم. 1416ق، البرهان فی تفسیر القرآن‏،‏ تهران: بنیاد بعثت.

حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد. 1363ش، تفسیر اثنا عشری‏، تهران: انتشارات میقات‏.

شریف الرضی، محمد بن حسین. 1414ق، نهج البلاغة، محقق: صبحی صالح، قم: هجرت.

طباطبایی، سید محمد حسین. 1417ق، المیزان فی تفسیر القرآن،‏ قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طبرسی‏، فضل بن حسن. 1372ش، مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏، تهران: انتشارات ناصرخسرو.

طوسی، محمد بن الحسن. 1407ق، تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الإسلامیه.

طیب، سید عبدالحسین. 1378ش، اطیب البیان فی تفسیر القرآن،‏ تهران: انتشارات اسلام.

عیاشی، محمد بن مسعود. 1380ش، تفسیر العیّاشی‏، تهران: المطبعة العلمیة.

فضل الله، سید محمد حسین. 1419ق،‏ تفسیر من وحی القرآن‏، بیروت: دار الملاک للطباعة والنشر.

فلاح زاده، محمد حسین. 1390ش، احکام وی‍ژه بانوان، قم: نشر معروف.

قرائتی، محسن. 1383ش، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن‏.

قرشی، سید علی اکبر. 1377ش، تفسیر احسن الحدیث، تهران: بنیاد بعثت.

قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا. 1368ش، تفسیر کنز الدقائق وبحر الغرائب‏، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

قمی، علی بن ابراهیم. 1367ش، تفسیر قمی‏، قم: ‏دار الکتاب.

کلینی، محمد بن یعقوب. 1407ق، الکافی، تهران: ‏دار الکتب الإسلامیة.

مجلسی، محمدباقر. 1403ق، بحار الأنوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏.

مدرسی‏، سید محمد تقی. 1377ش، تفسیر هدایت‏، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

مصطفوی، حسن. 1380ش، تفسیر روشن‏، تهران: مرکز نشر کتاب.

مکارم شیرازی، ناصر. 1387ش، تفسیر نمونه، قم: مدرسه امیرالمؤمنین.

نجفی خمینی، محمد جواد. 1389ش، تفسیر آسان‏، تهران: انتشارات اسلامیه.