فلسفه وجودی معنای زندگی از منظر آموزه‌های روان‌شناسی و قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روان‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

در تعریف معنای زندگی باید گفت زندگی برای مردم زمانی معنادار است که آن‌ها بتوانند الگو یا هدفی را در رویدادهای زندگی برای خود در نظر بگیرند. در نقطه مقابل زندگی زمانی بی معنا است که به نظر برسد همه چیز فرو ریخته است و نمی‌توان هیچ احساسی را در ماورای آنچه انجام می‌شود یا رویدادهای که در زندگی اتفاق می‌افتد، پیدا کرد. معنای زندگی به محتوایی اشاره می‌کند، داشتن هدف در زندگی تضمین‌کننده سلامت عمومی افراد و کارکرد سالم جامعه می‌باشد؛ بین هدف در زندگی با کاهش علائم افسردگی، بیش‌ترین رابطه وجود دارد؛ در همین راستا در جهان بینی اسلامی، مبانی تمامی ارزش‌های الهی و آموزه‌های دینی بر فطرت، معنویت، اندیشه، اهداف دینی و سبک زندگی الهی استوار است و فلسفه وجودی معنای زندگی رسیدن به حیات طیبه است. هدف از پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی مقایسه معنای زندگی از دیدگاه روان‌شناسان و آموزه‌های قرآنی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
پسندیده، عباس. ١٣٩١ش، رضایت زناشویی، قم: دار الحدیث.
سالاری فر، محمد رضا. ١٣٩٠ش، خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شفیع آبادی، عبداله و غلامرضا ناصری. ١٣٨٩ش، نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
لوتانز و همکاران. ١٣٩2ش، سرمایه‌های روان‌شناختی سازمان، تحولی در مزیت رقابتی سرمایه انسانی، ترجمه جمشیدیان و فروهر، چاپ اول، تهران: نشر آییژ.
 
مقالات
افروز، غلامعلی. ١٣٩٠ش، «مبانی روان‌شناختی عقلانیت و معنویت در آموزه‌های دینی و مؤلفه‌های فرهنگی»، مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی روان‌شناسی دین و فرهنگ، تهران: دانشگاه تهران و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره.
امیرخانی، طیبه و محسن عارف نژاد. 1391ش، «تحلیل رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه روان‌شناختی بر سرمایه اجتماعی»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 26.
ذوالفقاری، علیرضا. 1399ش، «کارکردهای روان‌شناختی- تربیتی درد و رنج از دیدگاه قرآن کریم»، فصلنامه مطالعات قرآنی، دوره 11، شماره ۴3.
سلگی، مریم و زهره السادات نبوی. 1398ش، «جایگاه سعادت در سبک زندگی قرآنی»، فصلنامه مطالعات قرآنی، دوره 10، شماره 37.
کمپانی زارع، مهدی. ١٣٩٢ش، «سیری در جغرافیای مسأله معنای زندگی»، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت.
همت، زهره. ١٣٩١ش، «بهانه‌ای برای زندگی»، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت.
Barnes, R. C. (2000). Victor Frakl's  Logotherapy: Spirituality and meaning in the new millennium. TCA. Journal  of Academic research library, 28(1), 24-31.
Blackwell, D. L., & Lichter, D. T. (2000). Mate selection among married and cohabiting couples. Journal of Family Issues, 21, 275-302.
Enachescu, C. (2003). Treatise on Psycho-Sexology (pp. 115-116). Iasi: Polirom Publishing House.
Fitz patrick, J., & Sollie, D. L. (1999). Unrealistic gendered relationship-specific beliefs: Contributions to investments and commitment in dating relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 16, 852-867.
Harris, S. R. (2001). What can interactionism contribute to the study of inequality? The case of marriage and beyond. Symbolic Interaction, 24, 455-480.
Kimble, M., & Ellor, J.W. (2000).  Logotherapy: An overview. Religious Gerontology, 11, 3-4.
Madden-Derdich, D. A., & Leonard, S. A. (2002). Shared experiences, unique realities: Formerly married mothers’ and fathers’ perceptions of parenting and custody after divorce.Family Relations, 51, 37-45.
Previti, D., & Amato, P.R. (2003). Why Stay Married? Rewards, Barriers, and Marital Stability. Journal of Marriage and Family, 65(3), 561-573.
Regan, P. C. (1998). What if you can’t get what you want? Willingness to compromise ideal mate selection standards as a function of sex, mate value, and relationship context. Personality and Social Psychology Bulletin, 24.
Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American psychologist, 55 , 5-14 .
Wong, P. T. P. (2010). Meaning Therapy: An Integrative and Positive Existential Psychotherapy. Journal of Existential Psychotherapy, 40 (2), 850.