واکاوی بازدارنده‌های سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علوم قرآن و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیارگروه علوم قرآن و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

بی شک یکی از مسائل تأثیرگذار در سرنوشت هر فردی گزینش سبک یا روش زندگی اوست. در دنیای امروز با سبک‌های زندگی مختلفی روبه‌رو هستیم که نشان از تفاوت آن‌ها در نوع اندیشه، باور، دین و... دارد. هر نوع سبک زندگی تمام جنبه‌های زیستن فرد را در بر می‌گیرد که انتخاب هر نوع سبک زندگی، تأثیر مستقیم بر تعالی و سعادت فرد دارد. ولی انسان همواره به علت نشناختن سبک زندگی صحیح، رواج سبک‌های غلط زندگی در سطح جامعه، دور شدن از هدف متعالی دچار انحراف شده است. حال در بین انواع سبک‌های زندگی و ادیان الهی، که در دنیای امروز با آن‌ها مواجه هستیم، می‌توان گفت با توجه به هماهنگی و سازگاری سه بخش مهم عقاید، اخلاق(حیطه فردی و اجتماعی) و احکام در دین اسلام، پیرامون سبک زندگی اسلامی، ضرورت ایجاب می‌کند که آموزش و تربیت نسل مسلمان طبق سبک زندگی ارائه شده در قرآن و روایات باشد تا برای مؤمن سازی یک مسلمان و تبدیل شدنش به انسان کامل، مد نظر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه
قرآن کریم.
نهج البلاغة. ترجمه سیدجعفر شهیدی.
ابن منظور، محمد بن مکرم بن علی. 1414ق، لسان العرب، بیروت: دار صادر.
بستانی، فواد افرام. 1375ش، المنجد الابجدی، ترجمه رضا مهیار، تهران: اسلامی.
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد. 1404ق، غرر الحکم ودرر الکلم، قم: جامعه مدرسین قم.
حر عاملی، محمد بن الحسن. 1347ش، وسایل الشیعة، قم: آل البیت لإحیاء التراث.
دلشاد تهرانی، مصطفی. 1378ش، تربیت در نهج البلاغه، تهران: اندیشه جوان.
دیلمی، حسن بن ابی الحسن. 1371ش، ارشاد القلوب، تهران: دار الأسوة للطباعة والنشر.
طباطبایی، سید محمد حسین. 1375ش، تفسیر المیزان، محمد باقر موسوی، قم: انتشارات دار العلم.
طیب، عبدالحسین. 1386ش، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسه جهانی سبطین.
قرشی، علی اکبر. 1371ش، قاموس قرآن، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
قرشی، علی اکبر. 1377ش، تفسیر أحسن الحدیث، تهران: بنیاد بعثت.
کلینی، محمد بن یعقوب. 1388ش، الکافی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامیة.
مجلسی، محمد باقر. 1403ق، بحار الأنوار، ج101، بیروت: الوفاء.
مصباح یزدی، محمد تقی. 1384ش، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مصطفوی، حسن. 1388ش، تفسیر روشن، تهران: مرکز مطالعات حوزه علمیه.
مطهّری، مرتضی. 1367ش، مسأله حجاب، تهران: انتشارات صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر. 1378ش، پیام قرآن، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
مکارم شیرازی، ناصر. 1380ش، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
نوری طبرسی، حسین بن محمد تقی. 1319ش، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل بیت(ع) لاحیاء التراث.
 
مقالات
سلگی، مریم. بهار 1398ش، «جایگاه سعادت در سبک زندگی قرآنی»، فصلنامه مطالعات قرآنی.
فعالی، محمدتقی. 1397ش، «سبک زندگی و سیره؛ تمایزات و اشتراک‌ها»، دوره 4، شماره1، بهار و تابستان.