طلاق و شرایط صحت آن در قرآن و قانون مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده

«طلاق» ایقاع تشریفاتی بوده و صرفاً در عقد نکاح دائم جاری شده و در نکاح منقطع جاری نمی‌گردد. طلاق از احکام امضایی بوده و از احکام تأسیسی نمی‌باشد. طلاق حقی است که به مرد اختصاص دارد و شارع و قانون مدنی چنین حقی برای زن بلادلیل نشناخته است. طلاق حقی غیر مالی بوده و قابل انتقال و قابل اسقاط نیز نمی‌باشد. دین مبین اسلام، طلاق را تأیید نموده و در قرآن آیات متعددی در سوره‌های بقره، نساء، احزاب، تحریم و طلاق به آن اختصاص یافته است. در قانون مدنی نیز موادی به طلاق تخصیص داده شده است. طلاق دارای چهار رکن اساسی: طلاق دهنده، زن طلاق داده شده، صیغه طلاق و شاهد گرفتن بر صیغه طلاق می‌باشد. برای صحت طلاق، ارکان آن باید موجود بوده و هر یک شرایط خاص خود را داشته باشد در غیر این صورت طلاق واقع نشده و باطل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم. ترجمه محمدمهدی فولادوند.
امامی، سیدحسن. 1373ش، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. 1381ش، ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش.
دهخدا، علی اکبر. 1335ش، لغتنامه، تهران: سیروس.
رضایی، عبدالعظیم. 1377ش، تاریخ ادیان جهان، تهران: علمی.
شریعتی، علی. 1383ش، زن(فاطمه فاطمه است)، تهران: چاپخش.
شهیدثانی، زین الدین بن علی بن احمد جبعی العاملی. بی تا، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جامعة النجف الدینیة.
طبرسی، فضل بن حسن. 1373ش، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصرخسرو.
کاتوزیان، ناصر. 1377ش، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر دادگستر.
محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن. 1389ش، شرایع الاسلام، تهران: خرسندی.
موسوی خمینی، روح الله. بی تا، تحریر الوسیلة، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
نجفی، محمدحسن. 1367ش، جواهر الکلام، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
 
مقالات
برخورداری، عزت اله. 1390ش، «خیار ما یفسد لیوم در قانون مدنی و قرآن»، فصلنامه مطالعات قرآنی، سال دوم، شماره8، صص48-31.