بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گرجیان، بهمن [1] دانشیار گروه زبان‌های خارجی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران
 • گلی، حسین [1] استادیار رشته زبان و ادبیات عرب، دانشگاه اراک
 • گلی، مهرناز [1] استادیار دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • گلی، مهرناز [1] استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • گودرزی، محمد [1] * عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد(استادیار).
 • گودرزی، محمدعلی [1] استاد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

ل

م

ن

و

ه

 • هادیان، فاطمه [1] کارشناس ارشد علوم قرآن حدیث از دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • هاشمی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • هاشمی خانعباسی، سید علی [1] استادیار گروه معارف دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • همامی، عباس [1] عضو هیأت علمی و استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • همدانی، مصطفی [1] دانش‌آموخته خارج فقه و فلسفه حوزه علمیه قم(پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم).

ی