دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1394 
2. شاخصه‌های وصول به فلاح در قرآن کریم

صفحه 27-42

کریم پارچه‌باف دولتی؛ فرشته معتمد لنگرودی