دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1394 
6. روابط بینامتنی اشعار ابن زیدون با قرآن کریم

صفحه 103-117

معصومه نعمتی قزوینی؛ حمیده سادات محسنی


7. معانی کنایه‌های قرآنی و نقد ترجمه‌های فارسی آن

صفحه 119-131

حسن رضایی هفتادر؛ مجید معارف؛ سمیه برزین؛ طاهره حیدری