دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1394 
7. نفقه از دیدگاه قرآن و روایات

صفحه 119-131

مهدی بهره‌مند؛ محبوبه عسکری بدویی