دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1396 
7. سبک زندگی در تعامل با آب با تکیه بر آموزه‌های قرآن

صفحه 167-196

ام البنین سلیمانی باغشاه؛ سید محمد موسوی مقدم