دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1398 
2. ابلیس تنزیلی در نگاه تأویلی

صفحه 31-57

رمضانعلی تقی زاده چاری؛ فاطمه جعفری کمانگر


7. میقات موسی در قرآن

صفحه 149-172

مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ موسی مدبرپور


8. رهیافت تربیتی در بررسی آیات 14 و 32 سوره مریم

صفحه 173-199

ابوالحسن مومن نژاد؛ مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه کندی


9. اثربخشی نکوهش دنیاگرایی در تربیت افراد با محوریت تمثیلات کتاب کافی و قرآن کریم

صفحه 201-227

فرشته دارابی؛ عباس اشرفی؛ محمد حسین بیات؛ عنایت الله شریفی


12. جایگاه سعادت در سبک زندگی قرآنی

صفحه 285-309

مریم سلگی؛ زهره السادات نبوی


13. سبک‌شناسی سوره نازعات

صفحه 311-336

عسگر بابازاده اقدم؛ فاطمه فیرورقی