دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1400 
1. واکاوی قدم صدق در قرآن کریم

صفحه 9-34

مظفر پور شیخعلی اندوهجردی؛ علی محامد


8. فمینیسم و تأثیر آن بر تفاسیر آیات اختلافی بین زن و مرد

صفحه 161-184

فاطمه شاه کوهی؛ ابراهیم فلاح؛ ارسطو میرانی


9. ابعاد حقوقی و قرآنی مبارزه با تروریسم مالی با محوریت حقوق بشر

صفحه 185-207

سمیه صرامی؛ نفیسه نکویی مهر؛ سیدمحمدصادق طباطبایی


10. تحلیل اندیشه‌های حکومتی و اجتماعی سید قطب در فی ظلال القرآن

صفحه 209-233

حمید رضا فریدی؛ فرج بهزادوکیل آباد؛ صمد عبداللهی عابد


11. واکاوی ملاک‌ها و شیوه گزینش اخبار در تفسیر الصافی

صفحه 235-263

نفیسه کوثری نیا؛ مهین شریفی؛ رحمت الله عبدالله زاده آرانی؛ عبدالهادی فقهی زاده


14. توثیق قرآن بر قدرت مطلوب

صفحه 313-335

منظر نریمانی زاده؛ یداله ملکی؛ علی اکبر محمدی گراشی


15. بررسی و نقد دیدگاه مشهور درباره ترتیب مصحف امام علی(ع)

صفحه 337-368

رضا مهدیان فر؛ سیده آرزو بنی‌صدر؛ راضیه یوسف‌وند


24. هرمنوتیک و خوانش زنانه قرآن: تحلیل و بررسی آراء آمنه ودود

صفحه 557-575

آرزو اسلامی؛ سعید شفیعی؛ ابراهیم اقبال؛ محمود عبایی


25. بررسی درجات قتل عمد بر مبنای عنصر روانی با تأکید بر نصوص قرآنی

صفحه 577-597

حمیدرضا دژن؛ مهدی صبوری پور؛ محمود روح الأمینی؛ سیدمهدی احمدی موسوی