دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، مرداد 1400 
واکاوی قدم صدق در قرآن کریم

صفحه 9-34

10.30495/qsf.2021.683422

مظفر پور شیخعلی اندوهجردی؛ علی محامد


واکاوی ملاک‌ها و شیوه گزینش اخبار در تفسیر الصافی

صفحه 235-263

10.30495/qsf.2021.683435

نفیسه کوثری نیا؛ مهین شریفی؛ رحمت الله عبدالله زاده آرانی؛ عبدالهادی فقهی زاده


توثیق قرآن بر قدرت مطلوب

صفحه 313-335

10.30495/qsf.2021.683438

منظر نریمانی زاده؛ یداله ملکی؛ علی اکبر محمدی گراشی


بررسی درجات قتل عمد بر مبنای عنصر روانی با تأکید بر نصوص قرآنی

صفحه 577-597

10.30495/qsf.2021.683450

حمیدرضا دژن؛ مهدی صبوری پور؛ محمود روح الأمینی؛ سیدمهدی احمدی موسوی