دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، مهر 1400 
حوزه‌های معنایی لیل در قرآن

صفحه 147-170

10.30495/qsf.2021.684499

ملیحه طاهری دولت آبادی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ احمد زارع زردینی؛ حمید شمع ریزی


بیع سلم و تجارت الکترونیک در قوانین موضوعه با استناد به قرآن کریم

صفحه 201-223

10.30495/qsf.2021.679167

سیده صدیقه شفیعی نسب لنگرودی؛ محمد علی قربانی؛ محمد کاظم رحمان ستایش


نقد و بررسی ترجمه و تفسیر آیه نشوز با تکیه بر واژه «ضرب»

صفحه 255-279

10.30495/qsf.2021.684502

مجید خزاعی؛ محمد کرمی نیا؛ رضا رمضانی؛ ابراهیم صالحی حاجی آبادی


زیبایی‌های معنایی جناس زاید در قرآن کریم

صفحه 423-440

10.30495/qsf.2021.684512

غلامرضا معینی هادی زاده؛ محمد فاضلی؛ رضا اشرف زاده