دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1400 
1. نقد اقوال مفسرین در واژه أسماء سوره بقره با کاربست مطالعه معناشناختی

صفحه 9-32

محسن زارعی جلیانی؛ محمد مهدی رضوانی حقیقی شیرازی؛ احمد جعفری


6. حوزه‌های معنایی لیل در قرآن

صفحه 147-170

ملیحه طاهری دولت آبادی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ احمد زارع زردینی؛ حمید شمع ریزی


8. بیع سلم و تجارت الکترونیک در قوانین موضوعه با استناد به قرآن کریم

صفحه 201-223

سیده صدیقه شفیعی نسب لنگرودی؛ محمد علی قربانی؛ محمد کاظم رحمان ستایش


10. نقد و بررسی ترجمه و تفسیر آیه نشوز با تکیه بر واژه «ضرب»

صفحه 255-279

مجید خزاعی؛ محمد کرمی نیا؛ رضا رمضانی؛ ابراهیم صالحی حاجی آبادی


15. نقش تربیت ارزش‌های اخلاقی بر تجلی کمالات انسان از منظر آموزه‌های قرآنی

صفحه 375-397

لیلا زمانی کوخالو؛ مژگان سپاه منصور؛ خدیجه ابوالمعالی


17. زیبایی‌های معنایی جناس زاید در قرآن کریم

صفحه 423-440

غلامرضا معینی هادی زاده؛ محمد فاضلی؛ رضا اشرف زاده


24. سنت‌های الهی در پیشرفت اقتصادی الحادی از دیدگاه قرآن کریم

صفحه 593-618

انسیه کاشانی؛ محمد رکعی؛ علی اصغر هادوی نیا