دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، دی 1400 
مؤلفه‌های داستان‌‌های قرآن و مقایسه‌ آن با اسرائیلیات

صفحه 53-72

10.30495/qsf.2021.687488

علی اصغر اصغری ولوجایی؛ حمید محمدقاسمی؛ سید حسین حسینی کارنامی


بررسی استفاده از رویکرد تفسیر بالمأثور در تفسیر المیدانی

صفحه 291-312

10.30495/qsf.2021.687510

مصطفی عطار آبکناری؛ سید محمد علی ایازی؛ کاظم قاضی زاده


بررسی و تحلیل وجوه فضل در تفسیرهای عرفانی

صفحه 397-417

10.30495/qsf.2021.687518

مکرم محمدنیا کلیمانی؛ حسین مرادی زنجانی؛ محمد حسین صائنی؛ فرهاد ادریسی


معناشناسی استعاره‌های جزء اول و بیستم قرآن کریم

صفحه 419-442

10.30495/qsf.2021.687519

مریم امین افشار؛ مسعود اکبری زاده؛ مهدی محمدی نیا


وحدت وجود در آیات قرآن کریم و روایات

صفحه 501-521

10.30495/qsf.2021.687522

سیدمجتبی موسوی دره بیدی؛ محمد علی حیدری