راهنمای نویسندگان

خواهشمند است هزینه کلی پذیرش و انتشار مقاله را به شماره حساب 0105635956007 بانک ملی شعبه 17 شهریور واریز نمایید.

 

  هزینه پذیرش و چاپ: 3500000 ریال

 

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقالات

فصلنامه مطالعات قرآنی

این فصلنامه از دریافت جدیدترین دستاوردهای پژوهشی علوم قرآنی استقبال می‌کند. مقالاتی در این نشریه امکان چاپ می‌یابند که دارای مشخصات زیر باشند:

چکیده مقاله به همراه عنوان و  مشخصات کامل نویسندگان و نیز کتابنامه مقاله به زبان انگلیسی ترجمه و در آخر مقاله آورده شود.

éمقاله حاوی نکات علمی نو و حاصل کار پژوهشی نویسندگان به زبان فارسی باشد.

éمقاله در نشریه دیگری چاپ، و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

éمقاله حداکثر در 17 تا 20 صفحه نوشته شده، و دارای چکیده‌ای به میزان 100 تا 150 کلمه، کلیدواژه حداکثر 7 کلمه، پیشینه، سؤالات و فرضیات تحقیق، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری، کتابنامه و نیز چکیده انگلیسی باشد.

éنسخه اصلی دارای مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان(شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی و نام موسسه یا دانشگاه محل اشتغال، نشانی کامل نویسنده‌ای که عهده‌دار مکاتبات است شامل نشانی پستی، شماره تلفن ثابت و همراه، شماره دورنگار و آدرس پست الکترونیکی) و نسخه‌های دیگر به صورت کپی بدون ذکر نام باشد.

éدر تایپ مقاله موارد زیر رعایت شود:

الف.مقاله‌های فارسی در محیط Word2010 با قلم Bلوتوس و فونت 14 نازک با فاصله سطر 5/1 تایپ شود.

ب.قبل از هر عنوان یک سطر فاصله منظور شود.

ج.عنوان‌ها و نخستین پاراگراف بدون تورفتگی و پاراگراف‌های بعدی با تورفتگی باشد.

د.فاصله میان کلمه‌ها رعایت شود.

هـ.ارجاعات در متن مقاله با رعایت نشانه‌های نقطه‌گذاری به شکل و ترتیب زیر ذکر شود:

(نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار: صفحه یا صفحه‌های نقل شده)

به عنوان مثال: (مطهری، 1374ش: 35-25)

یا ارجاع به مجله به این شکل: (فصلنامه مطالعات قرآنی، شماره2، 25-11).

éکتابنامه مقاله (منابع استفاده‌شده در مقاله) به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده، با اطلاعات کامل کتاب‌شناختی و با رعایت نشانه‌های نقطه‌گذاری بدون شماره ترتیب به شکل زیر تنظیم شود:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر، عنوان اصلی و فرعی، نام کامل مترجم یا مصحح. محل نشر: نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. تاریخ انتشار. «عنوان مقاله». نام نشریه. سال انتشار. شماره مربوطه. شماره صفحه‌های ابتدا و انتها.

 

ملاحظات

éمسئولیت صحت و سقم مقالات به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده یا نویسندگان است.

éنشریه در قبول یا رد، و نیز ویراستاری مقاله‌ها آزاد است.

éمقاله‌هایی که بر اساس راهنمای پذیرش نشریه تنظیم شده باشند در نوبت چاپ قرار می‌گیرند.

éمقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌های دانشجویان با ذکر نام و اجازه استاد راهنما پذیرفته می‌شوند.

éتکمیل و ارسال فرم تعهدنامه مندرج در مجله الزامی است.

 

فرم تعهد نامه

فرم تعارض منافع