اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری

.

drkhalifeshoshtarigmail.com

مدیر مسئول

دکتر مجید خزاعى

علوم قرآنی استادیار،علوم قرآنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

qsf.iranjournals.ir/data/qsf/news/res.dr.khazaee.pdf
majidkhazaeiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر نضال حنش شبار حبیب

علوم قرآنی استاد، علوم قرآنی و تربیت اسلامی، دانشکده علوم تربیتی، ابن رشد؛ دانشگاه بغداد

nidhal.shabarircoedu.uobaghdad.edu.iq

دکتر حبیب قارتال اوغلو

ادیان و مذاهب استادیار, دانشگاه ساکاریا, دانشکده الهیات, رشته ادیان و مذاهب

hkartaloglusakarya.edu.tr

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصور پهلوان

علوم قرآن وحدیث استاد، رشته علوم قرآنی و حدیث، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

pahlevanut.ac.ir

دکتر ابوالقاسم رادفر

زبان و ادبیات فارسى استاد، زبان و ادبیات فارسى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفت

qsf.iranjournals.ir/data/qsf/news/Radfar.pdf
agradfaryahoo.com

دکتر سید حمید طبیبیان

زبان و ادبیات عربی استاد، زبان و ادبیات عربى، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

tabibianyahoo.com

دکتر محمدرسول آهنگران

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران

qsf.iranjournals.ir/data/qsf/news/ahangaran_CV.pdf
ahangaranut.ac.ir

دکتر بهرام مقدادی

ادبیات انگلیسی و ادبیات تطبیقی استاد، ادبیات انگلیسی و ادبیات تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

clq.iranjournals.ir/data/clq/news/dr%20meghdadi%202_1.pdf
mehrafzameghdadiyahoo.com

دکتر اسماعیل اسلامی

دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد جیرفت

es596262gmail.com

دکتر نادر نظام طهرانی

زبان و ادبیات عربی استاد، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

dr.nezamyahoo.com

دکتر اسماعیل آذر

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، زبان و ادبیات فارسى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات

drazar.irgmail.com

دکتر على أوسط ابراهیمى

علوم قرآنى، زبان عربى دانشیار، رشته علوم قرآنى و زبان عربى، دانشگاه خوارزمى

qsf.iranjournals.ir/data/qsf/news/dr%20osat.pdf
ebrahimiosatyahoo.com

دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی

علوم قرآنی و حدیث دانشیار، رشته علوم قرآنی و حدیث، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

m.hajis1yahoo.com

دکتر محمدرضا ستوده نیا

علوم قرآنی و حدیث دانشیار، رشته علوم قرآنی و حدیث، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

bayanelmyahoo.com

دکتر اعظم پرچم

علوم قرآنی و حدیث دانشیار، رشته علوم قرآنی و حدیث، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

aayahoo.com

دکتر علی صابری

زبان و ادبیات عربی دانشیار، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

a-saberi-arabiiau.ac.ir

دکتر امید مجد

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

bahareadabyahoo.com

دکتر رضا فرشچیان

علوم قرآن و حدیث دانشیار, گروه الهیات, دانشکده علوم انسانی, دانشگاه شهید باهنر کرمان

farshchianuk.ac.ir

دکتر زهره اخوان مقدم

علوم قرآنی دانشیار, دانشگاه علوم قرآنی تهران

dr.zo.akhavangmail.com

دکتر روح الله افضلی

فقه و حدیث استادیار، فقه و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

roohollah_afzaliyahoo.com

دکتر مجید خزاعى

علوم قرآنی استادیار،علوم قرآنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

qsf.iranjournals.ir/data/qsf/news/res.dr.khazaee.pdf
majidkhazaeiyahoo.com

مدیر وب سایت

فاطمه راستی

زبان و ادبیات فارسی .

rasti.sinawebgmail.com

مدیر داخلی

فاطمه راستی

زبان و ادبیات فارسی .

rasti.sinawebgmail.com

ویراستار انگلیسی

هاجر جرست

.

jarast.sinawebgmail.com

اعضای هیات تحریریه

سید ابوالفضل سجادی

الهیات و معارف اسلامی دانشگاه اراک

a-sajadyaraku.ac.ir