اخبار و اعلانات

فرم تعهد ارسال مقاله

باسمه تعالی فرم تعهد فصلنامه....................................... واحد .................................نویسندگان مقاله‌ها     عنوان مقاله: نویسنده اصلی: نویسنده(نویسندگان همکار): نشانی منزل محل کار نویسنده اصلی: شماره تلفن: شماره فکس: نشانی پست الکترونیکی:   اینجانب........................... نویسنده اصلی مقاله فوق متعهد می‌شوم که این مقاله تا کنون در مجله یا سمینار داخلی و خارجی ارائه نشده است و تا زمان تأیید نتیجه در هیأت تحریریه این فصلنامه آن را به مجله دیگری ارائه نخواهم داد. امضاء                                   ...

مطالعه بیشتر