فرم تعهد ارسال مقاله

باسمه تعالی

فرم تعهد فصلنامه....................................... واحد .................................نویسندگان مقاله‌ها

 

 

عنوان مقاله:

نویسنده اصلی:

نویسنده(نویسندگان همکار):

نشانی منزل محل کار نویسنده اصلی:

شماره تلفن:

شماره فکس:

نشانی پست الکترونیکی:

 

اینجانب........................... نویسنده اصلی مقاله فوق متعهد می‌شوم که این مقاله تا کنون در مجله یا سمینار داخلی و خارجی ارائه نشده است و تا زمان تأیید نتیجه در هیأت تحریریه این فصلنامه آن را به مجله دیگری ارائه نخواهم داد.

امضاء                                   تاریخ                                   

 

اینجانب.................................. سردبیر فصلنامه ................................. متعهد می‌شوم حداکثر ظرف مدت 2 ماه از زمان دریافت مقاله در مورد اعلام نتیجه اقدام کنم. بدیهی است پس از گذشت این زمان تعهد دو طرف منتفی است. چنانچه نویسنده محترم در مدت تعیین‌شده مقاله را به نشریه یا سمینار دیگری ارائه دهد مقاله ایشان از روند کاری فصلنامه خارج خواهد شد.

امضاء سردبیر                       تاریخ