حق بر امنیت اجتماعی با تأکید بر آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق، گروه حقوق عمومی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 عضو هیأت علمی، گروه حقوق خصوصی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران

چکیده

یکی از وظایف دولت اسلامی، تأمین امنیت و برقراری نظم و آرامش در مسیر رشد و توسعه جامعه می‌باشد که با بکارگیری و استخدام ابزار و امکانات متنوع باید به این امر مهم همت گمارد، و همچنین جامعه اسلامی نیز وظیفه دارد ولایت ایمان را به ثبوت رسانیده و به منظور پرهیز از بی نظمی و هرج و مرج، فریضه حیاتبخش امر به معروف و نهی از منکر را اجرا نماید. برای آشنایی هرچه بیش‌تر شایسته است جایگاه امنیت را در اسلام و آیات و روایات به طور فشرده و مختصر مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا اندیشه و مواضع ایران در این خصوص که برگرفته از روح تعالیم اسلام ناب است روشن شود. در این مقاله کوشش شده است تا به این سؤال‌ها پاسخ داده شود که با توجه به آیات و روایات چه نظمی باید پاس داشته شود؟ و امنیت چه کسانی یا چه نظامی باید حفظ شود؟ با استفاده ازروش کتابخانه‌ای انواع امنیت اجتماعی از منظر آیات و روایات و قوانین داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته شده است و از نیروی انتظامی به عنوان مهم‌ترین ارکان، حمایت از حق امنیت اجتماعی سخن به میان آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


اعلامیه جهانی حقوق بشر.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی.
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
 
کتب انگلیسی
Bevilacqua, D., Introduction to Global Food-Safety Law and Regulation, Netherlands: Europa Law Publishing, 2015.
Bredenoord, J. & et al., Affordable Housing in the Urban Global South: Seeking Sustainable Solutions, London: Routledge, 2014.
Gibney, M., & and Skogly, S., Universal Human Rights and Extraterritorial Obligations, USA, University of Pennsylvania Press, 2010.
 
مقالات
ابراهیمی، مهدی. 1394ش، «نگاهی به پژوهش‌های رفاه اجتماعی در ایران(با تمرکز بر مقالات علمی- پژوهشی در دوره زمانی 1380-1393)»، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 46.
افتخاری، اصغر. 1389ش، «امنیت عمومی در اندیشه و بیانات مقام معظم رهبری»، فصلنامه دانش انتظامی، سال دوازدهم، شماره دوم.
جاوید، احسان و صابر نیاورانی. 1393ش، «قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین‌الملل حقوق بشر»، پژوهش حقوق عمومی، دوره 15، شماره 41.
حبیبی مجنده، محمد. 1389ش، «حق بر سلامتی در نظام بین‌الملل حقوق بشر»، دوفصلنامه حقوق بشر، جلد 2، شماره 1.
شایگان، فریبا. 1389ش، «نگرش نسبت به رفاه اجتماعی- اقتصادی و رابطه آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران»، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 1، شماره 3.
شهرام‌نیا، سید امیر‌مسعود و همکاران. 1393ش، «بررسی رابطه میان مشارکت سیاسی و رفاه اقتصادی (مطالعه موردی دانشجویان، کارمندان و استادان دانشگاه اصفهان)»، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 19.
فیض‌زاده، علی و سعید مدنی. 1379ش، «بررسی مفهوم تأمین اجتماعی در ایران و جهان در چارچوب زمینه‌های اجرای نظام رفاه و تأمین اجتماعی و شاخص‌های مرتبط با آن»، تأمین اجتماعی، شماره 7.
قاسمی، وحید. 1392ش، «تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت(مطالعه موردی شهر اصفهان)»، مجله برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 17.
یزدانی، فرشید. 1382ش، «مفاهیم بنیادی در مباحث رفاه اجتماعی(سیاست اجتماعی، حمایت اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی)»، مجله رفاه اجتماعی، دوره 3، شماره 10، ویژه‌نامه سیاست اجتماعی.