دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1390 
1. کردار نیک و گفتار نیک از نظرگاه اسلام و زرتشت

صفحه 11-32

سوسن آل رسول؛ فاطمه شیرزاد راد جلالی


4. جایگاه سیاق در تفسیر آیات از دیدگاه امام رضا، علیه¬السّلام

صفحه 73-90

محمدرضا ستوده نیا؛ مجید خزاعی؛ زهرا قاسم نژاد


6. جواز دروغ از منظر روایات

صفحه 109-128

حسین شریف عسگری؛ هاشم اندیشه


7. بررسی تطبیقی توبه در قرآن و اوستا

صفحه 129-144

ابراهیم فلاح؛ سیده صفیه میرحسینی