دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1389 
2. طریق کمال از نظر گاه نجم الدین رازی

صفحه 23-36

زرین تاج پرهیزکار؛ تورج عقدایی


3. تدبیر خام و حسادت ناروا

صفحه 57-75

شهریار حسن زاده؛ ربابه جهانبانی


8. موسیقی و نظم آوایی قرآن کریم

صفحه 173-190

مهدی ممتحن؛ مهین حاجی زاده