دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1391 
1. احادیث انبیاء و اسرائیلیات

صفحه 7-19

منصور پهلوان؛ ابراهیم اقبال؛ اکبر توحیدلو


4. توسعه پذیری معنا در تفسیر قرآن کریم

صفحه 61-78

تهمینه پارسایی؛ سیدمحمدعلی ایازی


9. سنت الله به روایت قرآن

صفحه 158-176

شمسی واقفزاده؛ امیر عمرانی ساردو؛ پرویز لکزائیان فکور