دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1392 
3. فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک از منظر قرآن

صفحه 47-61

علیرضا حیدرزادگان؛ فاطمه مشهدی عباس