دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1394 
1. مؤلفه‌های معناشناسی واژگان قرآن در شیوه تبیینی امام علی(ع)

صفحه 9-28

سمیرا دهقان؛ مهرناز گلی؛ حسین خاکپور؛ فاطمه اثنی‌عشری


3. نقش مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی در سازمان از نگاه قرآن کریم

صفحه 53-78

علی ربیعی؛ سیدمحمود حسینی امیری؛ ناهید ساروی مقدم


7. مبانی قرآنی حضرات خمس در عرفان نظری

صفحه 147-167

مریم محمودی؛ علی اخلاقی؛ سمیرا قاسمی